Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Giới thiệu chung về UBND huyện:

       Tên đơn vị: UBND huyện Bình Sơn
       Địa chỉ: thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
       Điện thoại: 0255.3851261
 Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn
 
 Nguyễn Tưởng Duy

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

       

 

Phạm Quang Sự

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch  UBND Huyện

 

Ung Đình Hiền

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

             1. Ông Nguyễn Tưởng Duy - Chủ tịch UBND huyện

             a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

   b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

          - Về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          - Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng, chống tham nhũng; công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, địa giới hành chính; công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng cơ bản thuộc huyện quản lý.

         - Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự; an toàn giao thông và những giải pháp quan trọng để chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp xử lý.

          - Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với các Sở, ngành tỉnh, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

          - Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng ban Ban An toàn giao thông huyện và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng huyện (công tác chính quyền), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra- Thanh tra (lĩnh vực thanh tra), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (lĩnh vực Nội vụ), Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, các Đồn Biên phòng; địa bàn thị trấn Châu Ổ và các xã: Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Long.

2. Ông Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện.

             Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

            a) Thực hiện xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (trừ công tác cán bộ, công tác quản lý, điều hành ngân sách) khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng.

            b) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông; lao động - thương binh và xã hội, gia đình và trẻ em; bảo hiểm xã hội; công tác dân vận, thanh niên, tôn giáo; y tế, dân số; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ngoại vụ, dân tộc; các lĩnh vực xã hội khác; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án gắn với công tác tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động huyện và theo dõi các hội, Ban liên lạc thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hội đồng, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban theo quy định của Đảng và Nhà nước.

             c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX, Văn hoá và Thông tin, Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Ngân hàng chính sách xã hội, các Hội nghề nghiệp và văn hóa - xã hội; địa bàn các xã: Bình Thanh, Bình Phước, Bình Hoà, Bình Hiệp, Bình Chương, Bình Tân Phú.

             d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

3. Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện

            Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

            a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế biển, kinh tế tập thể; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tài nguyên, khoáng sản và môi trường (trừ môi trường trong địa bàn khu kinh tế Dung Quất và các cụm công nghiệp); phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chương trình ứng phó biến đổi khí hậu; phòng cháy, chữa cháy rừng; tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thống kê, tài sản công; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án gắn với công tác tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

           - Chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện.

           - Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước Trụ sở UBND huyện, Trụ sở Huyện ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; xử lý đơn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

           - Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện và theo dõi các hội, Ban liên lạc thuộc lĩnh vực phụ trách.

           - Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

           - Làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hội đồng, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban theo quy định của Đảng và Nhà nước.  

           b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Hạt Kiểm lâm, Trạm Quản lý thủy nông, Chi Cục thuế, Chi cục Thống kê, Ngân hàng (trừ Ngân hàng chính sách xã hội), Kho bạc Nhà nước huyện. Theo dõi địa bàn các xã: Bình Minh, Bình Khương, Bình An, Bình Trung, Bình Mỹ, Bình Châu.

           c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.     

4. Các Ủy viên UBND huyện phân công phụ trách các lĩnh vực:

4.1. Ông Bùi Quốc Đạt – Ủy viên UBND huyện phụ trách quân sự, quốc phòng.

4.2. Ông  Trần Thanh Tùng - Ủy viên UBND huyện phụ trách công an huyện (kể cả Đồn công an Khu kinh tế Dung Quất).

4.3. Ông Nguyễn Thanh Thương - Ủy viên UBND huyện phụ trách Văn phòng HĐND&UBND huyện.

4.4. Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Ủy viên UBND huyện phụ trách nội vụ.

4.5. Ông Phạm Thanh Lương - Ủy viên UBND huyện phụ trách văn hóa và thông tin.

4.6. Bà Trần Thị Thu - Ủy viên UBND huyện phụ trách tài chính-kế hoạch.

4.7. Ông Nguyễn Thanh Thống -Ủy viên UBND huyện phụ trách tư pháp.

4.8. Ông Nguyễn Chí Cường - Ủy viên UBND huyện phụ trách thanh tra. 

4.9. Ông Huỳnh Công Thư - Ủy viên UBND huyện phụ trách y tế.

4.10. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên UBND huyện phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4.11. Bà Nguyễn Minh Hoàng- Ủy viên UBND huyện phụ trách tài nguyên và môi trường.

4.12. Ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên UBND huyện phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

4.13. Ông Đinh Hùng Cường - Ủy viên UBND huyện phụ trách giáo dục, đào tạo.

4.14. Ông Võ Thanh Tuấn -Ủy viên UBND huyện phụ trách kinh tế và hạ tầng

Visitor Statistic

Currently Online: 2328

Total Visit: 8769502

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready