Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở HUYỆN BÌNH SƠN

01/07/2015

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 30 ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo QCDC ở huyện. Đồng thời đã chọn 2 xã là Bình Trung, Bình Thới làm điểm để rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng. Trong 17 năm, từ năm 1998 đến năm 2015 Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo QCDC huyện đã ban hành 94 văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 25 xã, thị trấn trong huyện đã triển khai học tập QCDC cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, xây dựng được quy chế thực hiện dân chủ và 108 thôn, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Đặc biệt trong những năm gần đây việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện đã được gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “ Xây dựng nông thôn mới” v.v..

 Nổi bật trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn là việc triển khai được tiến hành sâu rộng, dần dần đi vào nền nếp, chất lượng. Nội dung QCDC ở cơ sở đã tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân.Tính công khai, dân chủ ngày càng được thể hiện rõ, do vậy đã huy động được nội lực sức dân vào sự phát triển địa phương. Nhân dân trong huyện qua thực hiện QCDC đã đóng góp trên 35,5 tỷ đồng, hiến 77.291m2 đất, tham gia hơn 192.800 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhân dân cũng đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức. Cũng qua thực hiện QCDC, ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn luôn có sự đổi mới; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động cụ thể gắn với dân, gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân thể hiện ngày càng tốt hơn, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sự đồng thuận cao trong  thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

Việc thực hiện Nghị định 71 ngày 09/8/1998 của Chính phủ, ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, người lao động; qua đó công khai tài chính, quản lý và sử dụng tài sản cơ quan; khoán chi, thực hành tiết kiệm v.v..Việc xây dựng các kế hoạch công tác, hoạt động của cơ quan được lấy ý kiến của cán bộ, công nhân viên chức;vai trò và trách nhiệm của Công đoàn, Thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động được phát huy, nhất là trong việc xét nâng lương, chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng, hợp pháp.

Việc thực hiện Nghị định 07 ngày 13/02/1999 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp cũng được 3 Doanh nghiệp Nhà nước ( DNNN)  trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Các DNNN đã công khai, dân chủ về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; nội quy, quy chế, về tài chính, tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi, Hằng năm thông qua Đại hội hoặc hội nghị công nhân viên chức đã phát huy quyền dân chủ của người lao động, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện, mô hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đáng chú ý là việc đề cao tính dân chủ, công khai các nội dung như quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; quy chế nâng lương; quy chế quản lý tài chính; thoả ước lao động tập thể; quy chế thi đua khen thưởng; quy chế hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Đến nay đã có 2 doanh nghiệp đạt loại khá, 1 doanh nghiệp đạt loại trung bình trong thực hiện QCDC.

Việc thực hiện QCDC ở trường học theo Quyết định số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được triển khai rất hiệu quả tại 87 trường học và Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trên địa bàn huyện. Công  tác tuyên truyền, phổ biến về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa cụ, quyền lợi được Ban giám hiệu, Công đoàn,Thanh tra nhân dân, Đoàn Thanh niên triển khai thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh. Kế hoạch năm học, các chế độ tài chính liên quan được công khai, minh bạch, rõ ràng. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Công đoàn ngành duy trì nền nếp việc đối thoại trực tiếp với  cán bộ, giáo viên các cấp học thuộc  Phòng quản lỷ. Qua kiểm tra tất cả 87 trường học và Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện đều thực hiện tốt QCDC.

Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn theo Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tại 25 xã, thị trấn trong huyện đều đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế thực hiện dân chủ. Cấp ủy Đảng, chính quyền 25 xã, thị trấn đã đưa ra những nội dung công việc nhân dân bàn bạc và quyết định, công việc nhân dân bàn chính quyền quyết định. Những nội dung nhân dân được tham gia như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  công khai các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, các chế độa n sinh xã hội, các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án; việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội; cải cách hành chính cơ chế “một cửa” v.v. Việc thông báo cho nhân dân biết  các hoạt động của địa phương được tiến hành bằng nhiều hình thức như  niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà sinh hoạt thôn, tổ dân phố hoặc qua sinh hoạt hội đoàn thể, hệ thống truyền thanh v.v.Trong quá trình thực hiện, luôn coi trọng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, coi trọng tính công khai, dân chủ nên QCDC ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống nhân dân; có những tác động tích cực đến các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua ở địa phương. Qua kiểm tra việc thực hiện QCDC đã có 11 xã đạt loại tốt, 8 xã đạt khá và chỉ còn 8 xã trung bình.

Có thể khẳng định rằng qua 17 năm thực hiện QCDC theo Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị ở huyện Bình Sơn đã có nhiều tác động tích cực đến việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể trong huyện đã tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân. Thái độ, phong cách làm việc của cán bộ. công chức, viên chức có chuyển biến đáng kể. Việc lấy ý kiến đối với cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú được thực hiện nền nếp hàng năm; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thể hiện vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên đương chức sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, nơi cư trú. Qua 17 năm thực hiện Quy chế dân chủ  ở cơ sở, huyện đã rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đó là phải quán triệt quan điểm “ Lấy dân làm gốc”, dựa vào dân, chăm lo phát triển đời sống của nhân dân; thực hiện công khai, dân chủ những vấn đề liên quan trực tiếp đến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và thực hiện. Đồng thời phải thể hiện đày đủ vai trò bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Trên cơ sở đó phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong mọi hoạt động của đời sống xã hội để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, hội đoàn thể có năng lực, uy tín, công tâm. Thực hiện quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với hệ thống chính trị; coi trọng và xây dựng mối quan hệ đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị theo cơ chế và nguyên tắc:” Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Ở địa bàn thôn, tổ dân phố không ngừng nâng cao chất lượng mô hình ba chi: chi bộ, chi đoàn, chi hội vững chắc để đảm bảo vai trò lãnh đạo, điều hành, thực hiện và giám sát ngay từ cơ sở. Cùng lúc trong quá trình lãnh đạo, thực hiện QCDC phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại, có sơ kết, tổng kết để biểu dương các điển hình làm tốt…./.

                                                                    HOÀNG GIANG 

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 876

Tổng số lượt xem: 3450911

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi