Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Kêu gọi xã hội hóa lập Quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Sơn

10/03/2022

Thực hiện Công văn số 2613/UBND-CNXD ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của Tổ chức, cá nhân để lập Quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Công văn số 5826/UBND-KTN ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách do doanh nghiệp đề xuất

UBND huyện Bình Sơn ban hành danh mục kêu gọi xã hội hóa lập các quy hoạch như sau:
1. Danh mục các dự án quy hoạch kêu gọi xã hội hóa
1.1. Quy hoạch chi tiết 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ
(đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025), với diện tích 85ha;
1.2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần mở rộng theo Đề án sáp nhập (thị trấn Châu Ổ), với diện tích 80ha
(đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025);
1.3. Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư ven sông Trà Bồng, với diện tích 72,97ha;
1.4. Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án dân cư Đông Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, với diện tích 7,24ha

VPH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2085

Tổng số lượt xem: 3876399

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi