Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn

17/08/2023 10:06    346

Nhằm xây dựng biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của huyện Bình Sơn; UBND huyện xây dựng kế hoạch thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Sơn

Chọn thiết kế tiêu biểu thể hiện con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng (logo) của huyện Bình Sơn; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị về lịch sử - văn hóa của huyện nhà, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu quê hương đất nước, thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Biểu trưng (logo) được chọn sẽ được sử dụng in trên một số ấn phẩm, tài liệu, huy hiệu; để sản xuất một số dạng tặng phẩm và sử dụng vào các mục đích khác trong quảng bá, xúc tiến, du lịch… của huyện Bình Sơn.

UBND huyện Bình Sơn ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 21/7/2023 về việc Thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Sơn và Thể lệ cuộc thi.

Kế hoạch số 145/KH-UBND và Thể lệ cuộc thi (xem tại đây)

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn - số 395, Phạm Văn Đồng,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

- Email: vhtt-binhson@quangngai.gov.vn hoặc phongvhttbinhson@gmail.com

Tin ảnh: PVH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1295

Tổng số lượt xem: 6522732

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready