Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, chuyển đổi số sử dụng NSNN; về phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến

29/04/2022

Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 500/STTTT-TTBCXB ngày 21/4/2022 về tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và Quản lý ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên hệ thống thông tin cơ sở; về tuyên truyền phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Đối với Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2022 của Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của các cấp, các ngành.

2. Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; về kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, được quy định trên cơ sở Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh.

3. Phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Quyết định số 605/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tin ảnh: Văn Minh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2414

Tổng số lượt xem: 3935390

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi