Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Đảng bộ huyện Bình Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

28/04/2021 17:20    270

Ảnh minh họa

Tại Kết luận số 215-KL/TU ngày 25/3/2021, Đảng bộ huyện Bình Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

- Công tác chính trị tư tưởng: Kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền bảo đảm phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng; học tập, sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo Bác bảo đảm theo yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của huyện; thành lập Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ: Chỉ đạo hoàn thành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 867/NQ- UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện luân chuyển, điều động 27 đồng chí và cho chủ trương về công tác cán bộ thuộc quyền quản lý, thỏa thuận công tác nhân sự đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 217 đảng viên; 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 44 học viên; xét và đề nghị cấp 195 giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị. Kết nạp 93 quần chúng vào Đảng, công nhận 143 đảng viên chính thức, xóa tên 16 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 03 đồng chí; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 108 trường hợp. Có cách làm hay, sáng tạo: Thành lập 04 Tổ công tác thực hiện Kế hoạch “Bình Sơn hướng về cơ sở rèn luyện cán bộ” tại các xã: Bình Minh, Bình Hiệp, Bình Chánh và Bình Thạnh.

- Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực học tập, lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó: Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã thực hiện 56 phần việc, công trình, với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng để chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII; vận động tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt nhiều kết quả. Chỉ đạo tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm theo quy định. Thực hiện giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết HĐND huyện, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, HĐND cấp xã; giám sát nhiều lĩnh vực chuyên sâu có chất lượng; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau chất vấn, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các ban của HĐND huyện được thường xuyên. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng và triển khai các đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện theo chủ trương của Trung ương.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng: Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Huyện ủy. Tổ chức kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giám sát 07 tổ chức đảng; chỉ đạo cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 22 đảng viên. Kịp thời tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 -2020. Tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao: Kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 17.711,84 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 99,65% kế hoạch năm và tăng 9,47% so với thực hiện năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 607,33 tỷ đồng, thu trong dự toán đạt 437,11 tỷ đồng, bằng 53,35% dự toán tỉnh giao, bằng 52,55% dự toán HĐND huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; năm 2020, công nhận thêm 07 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 02 trường so với kế hoạch giao). Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn được giữ vững, ổn định; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc: Đã nghiêm túc thực hiện đánh giá phân loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc. Trong năm 2020, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ huyện cần khắc phục những hạn chế, yếu kém và những vấn đề lưu ý cần tập trung thực hiện tốt hơn trong thời gian đến gồm:

1. Về xây dựng hệ thống chính trị

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII. Tổ chức đánh giá hoạt động của các Tổ công tác “Bình Sơn, hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ”.

- Tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên tham gia sinh hoạt, hạn chế tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh, thẩm tra phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Huyện ủy.

2. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh: Tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu năm 2021 đạt 18/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) theo hướng gia tăng giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường; thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2019 - 2021. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, biển, đảo, lãnh hải, bảo hộ ngư dân và tàu thuyền. Tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Năm 2020, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền 2016-2020.

Tin ảnh: Thanh Nga

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1497

Tổng số lượt xem: 8784206

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready