Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18661 825/UBND-KTTH Thẩm định Đề án nông thôn mới 25-06-2014
18662 124/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 25-06-2014
18663 185/BC-UBND Chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2012 25-06-2014
18664 136/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 25-06-2014
18665 217/BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2012 25-06-2014
18666 1353 chỉ đạo xem xét giải quyết các nội dung vướng mắc theo phản ảnh của UBND xã Bình Châu 25-06-2014
18667 1352 Chỉ đạo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2012 25-06-2014
18668 280/QĐ-UBND ngày 05/2/2012 Ban hành Quy định xét tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2012 - 2013 25-06-2014
18669 336/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 25-06-2014
18670 Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 25-06-2014
18671 Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phong lưu trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc. 25-06-2014
18672 49/2012/QĐ-UBND ngaày 27/12/2012 Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 25-06-2014
18673 64/BC-UBND Tình hình Tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 25-06-2014
18674 205/2012/TT_BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012/ của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 25-06-2014
18675 12/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện 25-06-2014
18676 372/QĐ-UBND Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 25-06-2014
18677 235/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phạm Phượng - Tại Hội nghị trực báo tình hình kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2013 25-06-2014
18678 17/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 của 25-06-2014
18679 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 25-06-2014
18680 97/BC-UBND Chỉ đạo của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2014 25-06-2014
18681 56/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (20133-2015) huyện Bình Sơn 25-06-2014

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 585

Tổng số lượt xem: 6520972