Cấp lại giấy chứng nhận bị thương

1. MỤC ĐÍCH

          Cấp giấy chứng nhận bị thương cho cá nhân trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương.

2. PHẠM VI

          Đối với cá nhân trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ được cơ quan đơn vị nhà nước phân công mà bị thương.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐ-TB&XH:  Lao động - Thương binh và Xã hội;

                             HĐCS: Hội đồng chính sách

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay)

01 bản

 

2

Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND cấp huyện quản lý; UBND cấp xã);

01 bản

 

3

Bản sao các giấy tờ liên quan đến bị thương

 

01 bản

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm 5 mục XIII Phần II  Quyết định 291/QĐ-UBND)

5. 2. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

 Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, xác minh thực tế tổng hợp hồ sơ chuyển cho lãnh đạo Phòng xem xét và trình thông qua Hội đồng chính sách huyện. Nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa.

+ Bước 4: Cán bộ được phân công dự thảo giấy chứng nhận bị thương và chuyển toàn bộ hồ sơ kèm biên bản họp Hội đồng chính sách và phụ lục 08 đến Văn phòng HĐND&UBND trình lãnh đạo huyện ký phê duyệt.

+ Bước 5: Cán bộ trả kết quả nhận hồ sơ về phát hành và gửi đến Sở LĐ- TB&XH.

+ Bước 6: Cán bộ được phân công nhận quyết định trợ cấp thương tật từ Sở LĐ- TB&XH về trả cho cá nhân, tổ chức

5.3. Thời hạn giải quyết: trong 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

(Thời gian giải quyết được quy định tại khoản 2 điều 18 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra tính pháp lý của  hồ sơ, xác minh, trường hợp đủ điều kiện thì trình lãnh đạo Phòng xem xét trình ra Hội đồng chính sách huyện

Cán bộ được phân công

09 ngày

Biên bản họp HĐCS huyện, PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Dự thảo giấy chứng nhận bị thương  kèm toàn bộ hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận bị thương

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Giấy chứng nhận dự thảo, Biên bản họp HĐCS PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Chuyển toàn bộ hồ sơ chuyển đến Văn phòng HĐND&UBND huyện trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận bị thương

Lãnh đạo huyện

3 ngày

Giấy chứng nhận bị thương, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ trả kết quả nhận hồ sơ gửi đến sở LĐTBXH

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Sở LĐTBXH xem xét hồ sơ ra quyết định hưởng trợ cấp thương tật

Sở LĐTBXH

25 ngày

Quyết định trợ cấp thương tật

B8

Cán bộ được phân công nhận Quyết định từ Sở LĐTBXH trả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định trợ cấp thương tật

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM40.01

Giấy chứng nhận bị thương

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi