QT thành lập trường MNTT

1. MỤC ĐÍCH

Tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập trường Mầm non tư thục thực hiện các thủ tục thuận lợi và kịp thời.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với các trường Mầm non Tư thục thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Bình sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Quyết định 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

- Thông tư 28/2011/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

           - Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân.

- GD&ĐT: Giáo dục và Đào tạo.

5. THỦ TỤC

5.1 Thành phần, số lượng hồ sơ:

TT

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường

01

 

2

Đề án thành lập nhà trường

01

 

3

Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền

01

 

4

Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường

01

 

Theo khoản 6, Điều 1 Thông tư số 28/2011/TT-BGD&ĐT ngày 15/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2. trình tự giải quyết:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn.

+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình UBND huyện xem xét quyết định.

+ Bước 3: UBND huyện xem xét hồ sơ trình; nếu đồng ý, ký quyết định cho phép thành lập trường; nếu không đồng ý, có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giải quyết theo đúng qui định.

+ Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trả kết quả cho khách hàng.

Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Giấy biên nhận/

Như thành phần 5.1

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết.

Lãnh đạo phòng/Cán bộ được

phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho khách hàng trong vòng 05 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND huyện ký phê duyệt

Cán bộ được phân công

21 ngày

Dự thảo văn bản của phòng/Quyết định của UBND huyện

B4

Kiểm tra nội dung hồ sơ

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại trả cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do.

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Chuyển cho Văn phòng trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Xem xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Nếu đồng ý: Ký vào Quyết định và chuyển cho Bộ phận văn thư UBND huyện đóng dấu, chuyển kết quả cho Phòng  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND cấp huyện

05 ngày

Quyết định

B6

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ trả

kết quả

01 ngày

PL 08 – Phiếu          theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

·     Đối tượng nộp hồ sơ: Cá nhân có liên quan.

·     Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc

 

6. BIỂU MẪU: Không.

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi