Quy trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu

1. Mục đích:

Quy trình này thống nhất trình tự thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng công trình tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Sơn.

2. Phạm vi áp dụng:  

Quy trình áp dụng đối với hoạt động thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng công trình.

3. Tài liệu viện dẫn:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008;

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

- Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND huyện Bình Sơn về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016.

4.Thuật ngữ, định nghĩa, viết tắt:

- UBND: Ủy ban nhân dân.

5. THỦ TỤC:

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Tờ trình đề nghị thẩm định kết quả đấu thầu

02 bản

 

2

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu

02 bản

 

3

Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu đã được phê duyệt

01 bộ

 

4

Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu

 

04 bộ

          ơ

5.2. Trình tự thực hiện thẩm định và phê duyệt:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu giao nhận hồ sơ cho Chủ đầu tư.

          + Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tiến hành thẩm định và tham mưu quyết định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

          + Bước 3: Chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:

- Thời gian thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng công trình là 10 ngày;

- Thời gian xem xét phê duyệt là 5 ngày.

 

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì: thẩm định kèm theo Báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu… trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Cán bộ được phân công

06 ngày

Dự thảo Quyết định

B4

Kiểm tra nội dung Tờ trình và Quyết định:

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại trả cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do.

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Chuyển cho Văn phòng trình lãnh đạo UBND cấp huyện (do huyện làm Chủ đầu tư).

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5A

Chuyển báo cáo thẩm định cho các Chủ đầu tư và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo

Cán bộ trả

kết quả

01 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5B

Xem xét Tờ trình của Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Nếu đồng ý: Ký vào Quyết định và chuyển cho Bộ phận văn thư UBND huyện đóng dấu để chuyển lại Phòng TC-KH.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND cấp huyện

05 ngày

Quyết định

 

B6

Hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo

Cán bộ trả

kết quả

01 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

·     Đối tượng nộp hồ sơ: Phải là người đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư.

         

5.3. Lệ phí: Lệ phí thẩm định hồ sơ mời thầu, được tính bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 VN đồng (Quy định tại Điều 6 - Chi phí trong đấu thầu của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng).

6. BIỂU MẪU: Không

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi