Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

1. MỤC ĐÍCH

 Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các hợp tác xã trên địa bàn huyện Bình Sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKT ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

            - HTX: Hợp tác xã.

          - ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.

          - TTHC: Thủ tục hành chính.

- CQHCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước.

5. THỦ TỤC:

5.1. Trình tự thực hiện:

          - Đối với Hợp tác xã:

          + Bước 1: Khi đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX và lập hồ sơ thay đổi nội dung ĐKKD (theo mẫu quy định).

          Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 3 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã.

           Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã phải có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

          + Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung ĐKKD.

          + Bước 3: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, hợp tác xã đến  nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh HTX.

          - Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn HTX hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn giao cho HTX.

          + Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (theo mẫu quy định) và vào sổ lưu đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .

          5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Tổ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “ Một cửa” huyện Bình Sơn.

          5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

TT

Tên hồ sơ nhận

Trạng thái

Số lượng

1

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh HTX

Bản gốc

01

2

Điều lệ HTX

Bản gốc

01

3

Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát

Bản gốc

01

4

Biên bản thông qua tại Hội nghị xã viên

Bản sao

01

5

Giấy chứng nhận đăng ký HTX đã cấp

Bản gốc

01

6

Chứng chỉ hành nghề, văn bản khác (Nếu có)

Bản sao

01

         

5.4. Thời hạn giải quyết: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3; Giấy biên nhận

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu nhận, chuyển hồ sơ về Phòng Tài chính – Kế hoạch

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch lập Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo Phòng ký Giấy chứng nhận

Cán bộ được phân công

03 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận

B4

Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

Giấy chứng nhận

B5

Tổ tiếp nhận trả kết quả Giấy chứng nhận cho Tổ chức, cá nhân

Cán bộ được phân công

01 ngày

PL 08 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

          5.5. Lệ phí: 100.000 đồng/1 lần cấp.

6. BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM 27.01

Thông báo về đăng ký kinh doanh

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi