QT Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke trong địa bàn huyện Bình Sơn, đảm bảo đúng với các qui định hiện hành của Nhà nước;

2. PHẠM VI

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Bình Sơn

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Nghị định 103/2009/NĐ- CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành qui chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các qui định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qui định chi tiết thi hành một số qui định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban bành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ- CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, ngày 07/06/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các qui định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL, ngày 02/05/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL

- Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020

- Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke; Hướng dẫn số 545/HD-SVHTTDL, ngày 24/5/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ tài chính về việc qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - BVHTTDL: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - UBND: ủy ban nhân dân

5. THỦ TỤC

a. Trình tự thực hiện:

- Đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke;

+ Bước 2: Nhận giấy biên nhận chính thức (trường hợp hồ sơ hợp lệ) hoặc sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ;

+ Bước 3: Nhận Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận (trường hợp hồ sơ hợp lệ); hoặc trả lại hồ sơ cho tổ chức để bổ sung (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ)

+ Bước 3: Chuyển hồ sơ về Trưởng phòng Văn hóa và thông tin;

+ Bước 4: Trưởng phòng phân công cán bộ trực tiếp thụ lý;

+ Bước 5: Tham mưu cho UBND huyện Bình Sơn ban hành Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke (trường hợp hồ sơ hợp lệ); hoặc trả lại hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung).

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

          + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke;

          + Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh;

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.c

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì: tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết

Cán bộ được phân công

2,5 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Kiểm tra nội dung trình:

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại trả cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do.

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Chuyển cho Văn phòng trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5B

Xem xét đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Nếu đồng ý: Ký vào Giấy phép xây dựng và chuyển cho Bộ phận văn thư UBND huyện vô số để chuyển lại Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Giấy phép

B6

Trả kết quả cho khách hàng

Cán bộ trả

kết quả

0,5 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan hành chính nhà nước.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

e. Lệ phí: có

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.       

BM 17.01

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi