QT Chấp thuận hội nghị

1. MỤC ĐÍCH:       

Tạo điều kiện thuận lợi và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để chấp thuận việc tổ chức Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Bình Sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:   

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 ban hành ngày 18/6/2004.

          - Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT:

- UBND: Ủy ban nhân dân

- CQHCNN: Cơ quan hành chính nhà nước

5. THỦ TỤC:

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo cơ sở

01 bản

 

2

Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở

01 bản

 

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 27, Mục 3, Chương IV Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

5.2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và đối chiếu các Điều, khoản của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

- Bước 3: Xác minh sự việc của tổ chức tôn giáo cơ sở có nhu cầu.

          - Bước 4: Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận gửi các cơ quan liên quan và tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08-Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

 

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì tham mưu giải quyết theo quy định

Cán bộ được phân công

02 ngày

Công văn

 

 

B4

Kiểm tra nội dung Công văn:

- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản đề nghị trình UBND huyện

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

Công văn

 

 

 

B5

Xem xét dự thảo Công văn của Phòng Nội vụ huyện:

- Nếu đồng ý: Ký vào Công văn và chuyển cho bộ phận Văn thư UBND huyện vô số công văn đi để chuyển lại cho Phòng Nội vụ

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng Nội vụ xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND huyện

01 ngày

Công văn

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

0,5 ngày

Công văn

Lưu ý

- Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc theo quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.3. Lệ phí: Không

6. BIỂU MẪU: Không

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi