Quy hoạch-Chiến lược >> Dự án kêu gọi đầu tư
(Đăng lúc: 19/03/2019 11:15:11 AM)
Kêu gọi đầu tư xã hội hóa các hạng mục công trình thuộc Dự án: Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Bình Sơn
UBND huyện Bình Sơn Thông báo kêu gọi đầu tư xã hội hóa các hạng mục công trình thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Bình Sơn để các tổ chức, cá nhân có liê quan biết, đăng ký thực hiện.

          Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi;

          Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giáo dục – dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp);

          Căn cứ Công văn số 634/UBND-KGVX ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xã hội hóa một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Thể dục – Thể thao huyện Bình Sơn; 

          Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về thống nhất chủ trương xã hội hóa các hạng mục công trình thuộc dự án: Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 1874/QD-UBND ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Trung tâm TDTT huyện Bình Sơn;

          UBND huyện Bình Sơn Thông báo kêu gọi đầu tư xã hội hóa các hạng mục công trình thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Bình Sơn để các tổ chức, cá nhân có liê quan biết, đăng ký thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

          1. Thông tin về đơn vị kêu gọi đầu tư xã hội hóa:

          - Tên đơn vị: UBND huyện Bình Sơn;

          - Địa chỉ: Số 395, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

          - Điện thoại: 055.3851261;

          - Email: binhson@quangngai.gov.vn;

          - Website: binhson.quangngai.gov.vn;

          - Người liên hệ: Bà Võ Thị Hiền; số điện thoại: 0917.964.778;

          - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

 

          2. Thông tin về dự án kêu gọi đầu tư:

2.1. Vị trí khu đất kêu gọi đầu tư:

          Vị trí kêu gọi đầu tư thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí đất này đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020, có giới cận như sau:

- Phía Đông giáp: Đường nội thị thị trấn Châu Ổ.

          - Phía Tây giáp: Đường nội thị thị trấn Châu Ổ.

          - Phía Nam giáp: Đường Tế Hanh.

          - Phía Bắc giáp: Đường nội thị thị trấn Châu Ổ.

2.2. Danh mục, diện tích hạng mục kêu gọi đầu tư:

a) Bể bơi: 01 bể bơi, diện tích đất xây dựng của bể bơi là 1.250m2;

b) Sân bóng chuyền: 02 sân, diện tích đất xây dựng của 01 sân tennis là 360 m2, tổng diện tích của 2 sân: 720 m2.

(Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng diện tích sử dụng chung để phục vụ cho công trình khi đi vào hoạt động, Nhà đầu tư phải đề xuất rõ ràng trong báo cáo đề xuất đầu tư).

 (Có bản vẽ vị trí kêu gọi đầu tư kèm theo)

2.3. Hiện trạng sử dụng đất, chức năng sử dụng đất và thời hạn giao đất, cho thuê đất, chính sách ưu đãi thực hiện dự án:

- Hiện trạng sử dụng đất: đất sạch, đã san lấp mặt bằng;

- Chức năng sử dụng đất: đất thể dục thể thao;

- Thời hạn giao đất, thuê đất: trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện sẽ tiến hành cho thuê đất, giao đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng đối với các hạng mục kêu gọi đầu tư:

Phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của các văn bản sau:

- TCVN 4205-2012 – Công trình thể thao – sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4260-2012 – Công trình thể thao – bể bơi – tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4603-2012 – Công trình thể thao – yêu cầu sử dụng và bảo quản;

- QCXDVN 01: 2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

- TCVN 4055-2012: Công trình xây dựng – Tổ chức thi công;

- TCVN 4447-2012: Công tác đất – thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9361-2012: Công tác nền móng thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5724-1993: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu;

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

- Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hình thức kêu gọi đầu tư:

          UBND huyện kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục: bể bơi và sân bóng chuyền thuộc dự án Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn tại Tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức xã hội hóa đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại Công văn số 634/UBND-KGVX ngày 13/02/2019.

5. Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực thực hiện đầu tư công trình theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Hồ sơ đăng ký làm Nhà đầu tư xây dựng các hạng mục công trình:

 Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như tại điểm 2 nêu trên lập đầy đủ hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND tỉnh để được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký xây dựng hạng mục công trình (theo mẫu đính kèm);

- Các giấy tờ chứng minh về cơ sở pháp lý, năng lực, khả năng tài chính của Nhà đầu tư, gồm:

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cá nhân (có ngành nghề đăng ký kinh doanh thể dục, thể thao). 

+ Báo cáo năng lực tài chính: Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm (2015 và 2016) được ngành thuế xác nhận quyết toán thuế hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập).

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư để thực hiện xây dựng các hạng mục công trình như tại mục 2, phải đảm bảo các nội dung: Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện công trình đầu tư; tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện; Nhu cầu, thời gian sử dụng đất và giải pháp về bảo vệ môi trường; Phương án kinh doanh.

7. Thời gian kêu gọi đầu tư:

Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày ban hành Thông báo và công bố trên website của huyện Bình Sơn đến hết ngày 30/4/2019.

Các Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục công trình: bể bơi và sân bóng chuyền thuộc dự án Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn thực hiện đăng ký như mục 6 Thông báo này và đồng gửi UBND huyện Bình Sơn 01 bộ hồ sơ (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để cùng tham gia thẩm định dự án khi được lấy ý kiến./.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA

 

Kính gửi: ………………………………………

…………………….. đăng ký được thực hiện đầu tư xã hội hóa các hạng mục thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Bình Sơn với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………Giới tính: ................... …………….

Sinh ngày: …….../.. /.... ………….Quốc tịch: ......... ………………………...

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...............................................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .......................................................................

Ngày cấp ................................................Cơ quan cấp:............................................

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website: ………..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ....................................... Giới tính: ......

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: ………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...............................................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................

Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………..…………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………

II. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN:

Tên hạng mục: .......................................................................................................

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

III. HỒ SƠ KÈM THEO:

 - Đảm bảo theo nội dung tại mục 6 Thông báo số ……………………..……;

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)

 

Địa danh, ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi