Tin Tức >> Tin từ HĐND - UBND huyện
(Đăng lúc: 18/01/2018 01:34:10 PM)
Một số kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017 của huyện Bình Sơn
Năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Bình Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai học tập, quán triệt gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực công tác ở các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng của cấp trên.
Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX kịp thời, hiệu quả góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 59 Ngôi nhà cấp ủy” giúp gia đình chính sách, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 26 tập thể và 27 cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo Bác; tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ hàng tháng; tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện 75 công trình mừng sinh nhật Bác; xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình tại cơ sở... đã góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong xã hội. Tổ chức thàng công Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” cấp huyện với hơn 4.500 bài viết dự thi và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải Nhất tập thể; 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích cá nhân.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều giải pháp tích cực. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm các loại hình tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động, làm cho tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Điều động, luân chuyển 09 cán bộ lãnh đạo, quản lý; thống nhất chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 06 cán bộ lãnh đạo, quản lý; điều động, luân chuyển 17 cán bộ, công chức. Cử 140 đồng chí tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC; 04 cán bộ lãnh đạo, quản lý học Cao học; 02 đồng chí dự tuyển lớp Trung cấp LLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh; 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 01 đồng chí đăng ký đào tạo trình độ Thạc sĩ; 02 đồng chí tham gia học Đại học Chính trị văn bằng 2; 11 cán bộ học Cao cấp Lý luận Chính trị; 20 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo, quản lý do tỉnh tổ chức; 03 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chỉ đạo kết nạp 216 quần chúng vào đảng, đạt 216% so với chỉ tiêu đề ra. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn huyện có 5.165 đảng viên (tăng 183 đảng viên so với năm 2016). Trong đó, đảng viên nữ 1.594 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,86%, đảng viên là dân tộc ít người 11 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,21%, đảng viên là người có đạo 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,02%; đảng viên thuộc Doanh nghiệp Nhà nước 67 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,30%. Kết luận tiêu chuẩn chính trị 24 trường hợp phục vụ công tác cán bộ. Thẩm tra, xác minh 07 trường hợp và phát sưu tra 14 trường hợp (05 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, 09 trường hợp phục vụ công tác phát triển đảng); giúp đơn vị ngoài huyện xác minh 02 trường hợp phục vụ công tác cán bộ. Đề nghị Tỉnh ủy tặng và truy tặng huy hiệu Đảng trong 04 đợt cho 462 đồng chí (71 Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 22 Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 303 Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 50 Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 303 Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 03 Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 04 Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 03 Huy hiệu 70 năm tuổi đảng).

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng: có 32 chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đạt 50,79% (trong đó, có 07 chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 21,88%); 23 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 36,51%; 05 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 7,94%; 03 đảng bộ yếu, kém. Có 4.536/5.165 đảng viên đã được đánh giá, phân loại chất lượng, đạt 87,82%, trong đó có 488 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 10,76%; 3.590 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 79,14%; 433 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 9,55%; 25 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,55%.

Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 242 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chỉ đạo mở 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 1.716 học viên ở cơ sở. Tổ chức chương trình “Chăm sóc sức khỏe cấp ủy huyện Bình Sơn” cho trên 1.000 đồng chí là cán bộ đã nghỉ hưu, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý… thể hiện sự quan tâm của Huyện ủy đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà. Thành lập 04 Tổ công tác do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng đi thực tiễn tại 04 xã (Bình Tân, Bình Long, Bình Chánh và Bình Châu) trong thời gian 06 tháng nhằm giúp các địa phương về phương pháp, biện pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế kéo dài; chấn chỉnh tổ chức, xây dựng phong trào, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn theo tinh thần Kế hoạch “Bình Sơn, hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ” của Ban Thường vụ Huyện ủy. Biên tập và cấp gần 5.000 cuốn sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên trong toàn huyện; tặng báo cho các đồng chí đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên.

Tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện các nội dung về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Bí thư Huyện ủy sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Khối Dân vận xã với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khối dân vận và Tổ dân vận, kết quả công tác dân vận, tôn giáo và công tác dân tộc. Phối hợp kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang huyện. Giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TU, ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện quy trình giới thiệu quần chúng kết nạp đảng viên, xét đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, công tác quản lý đảng viên và nghiệp vụ đảng viên, kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ; kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng; việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 13/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm.

Chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của Đảng; đồng thời UBKT Huyện ủy Bình Sơn đã nhận được 19 đơn thư (13 đơn thư có tên, 02 đơn mạo tên, 01 đơn tố cáo có từ hai người trở lên ký tên, 03 đơn tố cáo giấu tên), trong đó có 07 đơn thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt nhiều kết quả, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân 04 xã (Bình Thạnh, Bình An, Bình Thanh Đông, Bình Hòa); Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân ở 64 điểm, qua đó, đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 15.01.2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền, 21 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013-2017); tặng giấy khen cho 07 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.

 

Ảnh: Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Năm 2018, công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung đẩy mạnh thực hiện toàn diện các lĩnh vực. Trọng tâm là xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên qua việc nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ.

 

                                                                                    Thanh Nga

                                                                        Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi