Tin Tức >> Tin từ HĐND - UBND huyện
(Đăng lúc: 21/09/2017 07:39:07 AM)
BÌNH SƠN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓAVIII
Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành của huyện Bình Sơn nói riêng đã được tập trung xây dựng khá đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có sự kế tiếp 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, trong cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Đỗ Thiết Khiêm cho biết: Toàn huyện đến nay có 2.626 cán bộ, công chức, viên chức. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội có 65 người. Về trình độ chuyên môn có 10 thạc sĩ, chiếm 15,38%, đại học có 49 người, chiếm 75,38%. Về trình độ lý luận chính trị có 2 cử nhân, chiếm 3,07%, cao cấp có 24 người, chiếm 36,92%, trung cấp có 20 người, chiếm 30,76%. Về độ tuổi dưới 30 có 10 người, chiếm 15,39%, từ 31 đến 40 có 26 người, chiếm 40 %, từ 41 đến 50 có 12 người, chiếm 18,46%, từ 51 đến 60 có 16 người, chiếm 24,61% và trên 60 có 1 người, chiếm 1,53%. Về giới tính có 29 nữ, chiếm 44,61%, nam có 36 người, chiếm 55,39%. Khối cơ quan Nhà nước có 2.039 người, trong đó biên chế công chức có 81 người, biên chế viên chức có 1.958 người. Về trình độ chuyên môn có 21 thạc sĩ, chiếm 1,03%, đại học có 851 người, chiếm 41,34%. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp có 31 người, chiếm 1,52%, trung cấp có 147 người, chiếm 7,21%.Về độ tuổi dưới 30 có 212 người, chiếm 10,4%, từ 31 đến 40 có 655 người, chiếm 32,12%, từ 41 đến 50 có 775 người, chiếm 38,01%, từ 51 đến 60 có 397 người, chiếm 19,47%. Về giới tính có 1.410 nữ, chiếm 69,15%, nam có 629 người, chiếm 30,85%. Khối xã, thị trấn có 522 người. Về trình độ chuyên môn có 5 thạc sĩ, chiếm 0,96%, đại học có 227 người, chiếm 43,49%. Về trình độ lý luận chính trị có 7 cử nhân, cao cấp, chiếm 1,34%, trung cấp có 325 người, chiếm 62,26%. Về độ tuổi dưới 30 có 44 người, chiếm 8,43%, từ 31 đến 40 có 270 người, chiếm 51,72%, từ 41 đến 50 có 129 người, chiếm 24,71%, từ 51 đến 60 có 78 người, chiếm 14,94% và trên 60 có 1 người, chiếm 0,2%. Về giới tính có 147 nữ, chiếm 28,16%, nam có 375 người, chiếm 71,84%. Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có 77 người; trong đó nữ có 11 người, chiếm 14,3%, dưới 30 tuổi chiếm 1,3%, từ 31 đến 40 tuổi chiếm 32,47%, từ 41 đến 50 tuổi chiếm 28,57%, trên 50 tuổi chiếm 37,66%, về chuyên môn trên đại học chiếm 19,48%, đại học chiếm 77,92%. Cán bộ chủ chốt xã, thị trấn  có 128 người, trong đó có 15 nữ, chiếm 11,7%, từ 31 đến 40 tuổi chiếm 39,84%, từ 41 đến 50 tuổi chiếm 40,63%, trên 50 tuổi chiếm 19,53%; về chuyên môn trên đại học chiếm 2,34%, đại học, cao đẳng chiếm 82,03%. 

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Huyện ủy Bình Sơn chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ hàng năm, đánh giá khi hết nhiệm kỳ, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và đánh giá trước khi thực hiện quy hoạch cán bộ được tiến hành đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đặc biệt huyện coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ trong đánh giá cán bộ. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Huyện ủy thực hiện thường xuyên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đưa lại nhiều chuyển biến tích cực.từ năm 1998 đến nay huyện Bình Sơn đã đưa 1.207 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng  chuyên môn, lý luận chính trị. Trong số này có 89 người đi học cao cấp lý luận chính trị, 37 người đi học cao học, 607 người đi học trung cấp lý luận chính trị, 207 người đi học đại học và 267 người đi học trung cấp chuyên môn. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử theo đúng quy định, quy trình, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ và sở trường công tác. Huyện quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ có trình độ, năng lực. Đa số cán bộ được bổ nhiệm đều phát huy được năng lực trong quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệmv ụ, tiêu chuẩn đối với từng chức danh trên cơ sở xem xét kết quả nhận xét, dánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, mở rộng dân chủ, công khai; khắc phục được tình trạng bị động, lúng túng. Việc tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng luật; từ năm 2000 đến năm 2016 đã đề nghị tuyển dụng 99 công chức, 8 viên chức; từ năm 2008 đến năm 2016 tổ chức thi tuyển và tuyển dụng 118 công chức cấp xã, 216 viên chức giáo dục; tiếp nhận 18 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại xã theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của Tỉnh ủy. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn; từ năm 2005 đến năm 2016 đã luân chuyển 17 cán bộ từ huyện về xã, 2 cán bộ từ xã lên huyện, điều động 8 cán bộ từ huyện về xã, 1 cán bộ từ xã lên huyện; điều động, luân chuyển, thuyên chuyển 51 cán bộ giữa các khối trong huyện.

Có thể nói qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, công tác cán bộ ở huyện Bình Sơn đã có những đổi mới về nội dung và cách làm, góp phần đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Huyện đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Đỗ Thiết Khiêm vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác cán bộ. Đó là một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác cán bộ, chưa phát huy tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; việc xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chưa được kết hợp chặt chẽ, thiếu các giải pháp đồng bộ. Công tác đánh giá cán bộ có lúc có nơi còn mang tính hình thức, nể nang, ngại va chạm; một số trường hợp còn chủ quan nên chưa phản ánh chính xác phẩm chất, năng lực của cán bộ; việc đào tạo chưa gắn với tuyển chọn, quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ, có nơi chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi v.v.. Huyện đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII trong những năm tiếp theo; phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định; xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng , lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn , nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…./.

                                                                            HOÀNG GIANG

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi