Tin Tức >> Tin từ HĐND - UBND huyện
(Đăng lúc: 06/12/2016 07:59:34 AM)
HUYỆN ỦY BÌNH SƠN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 02-NQ/HU
Thực hiện nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020), ngày 13/10/2016 Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành Nghị quyết số 02 NQ/HU về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Sau đây xin trích giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết quan trọng này.

         Kết quả phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.

      Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu. Huyện đã cử đi đào tạo lý luận Chính trị - Hành chính 110 đồng chí, trong đó có 21 người học Cao cấp; đồng thời đã tạo điều kiện để 138 người tham gia đào tạo chuyên môn, trong đó có 26 Thạc sỹ 112 Đại học...Ở huyện 100% cán bộ từ phó trưởng phòng, ban trở lên có trình độ chuyên môn đại học, trong đó12,5% cán bộ có trình độ Thạc sỹ; 69,11% có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 90% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, 100% cán bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Tổng kinh phí huyện đã đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị trên 2,5 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh được xét, thi đậu tốt nghiệp các cấp đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bình quân trên 35%/năm. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh được quan tâm đầu tư.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông được quan tâm, đã có 5.876 lao động nông thôn được đào tạo, đạt 520% so với kế hoạch; giải quyết việc làm cho 5.423 lao động, đạt 135% so với Nghị quyết, trong đó xuất đã khẩu được 173 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở huyện đạt 42,1%.

Đội ngũ y, bác sĩ tăng cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện, có 319 biên chế (tăng 20 biên chế so với 2011); phối hợp đào tạo 10 bác sĩ, dược sĩ đại học, nâng tổng số lên 45 bác sĩ, dược sĩ đại học. Hệ thống hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đến nay tất cả 25 xã, thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, Dân số được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.

Giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tăng cường. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng lên...

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn với công tác quy hoạch, thiếu định hướng lâu dài. Việc thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học về công tác tại huyện chưa thực hiện được. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, sở trường; trong công tác thiếu chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ còn nặng về bằng cấp, đánh giá năng lực và kết quả công việc chưa sát, dẫn đến tình trạng học để chuẩn hóa bằng cấp. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo Thạc sỹ mới chú ý về số lượng nhưng chưa chú trọng chất lượng và cơ cấu ngành. Nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm.

Chất lượng giáo dục có mặt chưa đồng đều; số trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế còn hạn chế; phát triển phong trào thể dục, thể thao để góp phần đẩy mạnh, phát triển nguồn nhân lực chưa được đồng bộ. Việc đào tạo nghề chưa gắn kết với giải quyết việc làm. Chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu; thái độ phục vụ của một số y, bác sĩ chưa tốt; một số trạm y tế vẫn  chưa có Bác sĩ...

     Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Huyện ủy Bình Sơn đã có quan điểm chỉ đạo, đề ra mục tiêu như sau:

  Quan điểm: Huyện xác định phát triển nguồn nhân lực là trách nhiệm cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ đột phá, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược; là yếu tố cơ bản quyết định phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, thiếu khách quan trong việc đánh giá, sử dụng nguồn lực, nhất là trong bố trí, sử dụng cán bộ.

Phát triển nguồn nhân lực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, có trọng tâm, trọng điểm.

 Thực hiện phát triển nguồn nhân lực bao gồm công tác dự báo, đánh giá, quy hoạch, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phân bố, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực.

           Mục Tiêu: xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của huyện đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 Bình Sơn là huyện có kinh tế khá nhất tỉnh.

        Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn các chức danh, có trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch, có năng lực đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao trong hệ thống chính trị. Từng bước đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: có 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định (cán bộ trưởng, phó phòng, ban của huyện sinh năm 1975 trở về sau, tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên môn hệ chính quy hoặc trên đại học, Trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ chủ chốt HĐND, UBND xã, thị trấn tốt nghiệp Đại học chuyên môn, Trung cấp lý luận chính trị ; các đồng chí cấp ủy, trưởng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên môn, Trung cấp lý luận chính trị).

 Huyện sẽ cử từ 20-25 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; từ 10-20 người đi đào tạo Thạc sỹ, 50-60 học Đại học; khoảng 300 - 400 cán bộ dự nguồn các cấp tham gia học Trung cấp chính trị- Hành chính và Trung cấp lý luận Chính trị.

Phối hợp thu hút từ 3 đến 5 người có trình độ Thạc sĩ, từ 2 đến 3 người tốt nghiệp Đại học chính quy của trường công lập đạt loại giỏi về công tác tại địa phương (đối với ngành, lĩnh vực mà huyện có nhu cầu).

 Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở huyện đạt trên 46%, giải quyết việc làm cho  khoảng 6.000 lao động.

 Chỉ tiêu định hướng đến năm 2025

 Có 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Cử đi đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp 20-25 đồng chí; có khoảng 300-400 cán bộ dự nguồn các cấp học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Trung cấp lý luận chính trị.

Cử đi đào tạo chuyên môn: từ 20-25 Thạc sỹ, Đại học từ 50-60 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52% trở lên, giải quyết việc làm khoảng 8.000 lao động.

  Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, Huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và  giải pháp chủ yếu:

 Nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực:

 Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế -xã hội của huyện và của từng địa phương, đơn vị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; số lượng biên chế và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để xác định nhu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện quy hoạch cán bộ, tạo bước đột phá theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Thường xuyên bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị

 Tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, quy trình và có cơ cấu hợp lý. Người được tuyển dụng phải bảo đảm đúng chức danh công chức cần tuyển, đạt các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý.

           Trên cơ sở các quy định về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, viên chức và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy hiện có theo quy định của pháp luật, tiến hành rà soát để làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý nhằm phát huy khả năng, hiệu quả nguồn nhân lực trong các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức; xác định rõ ngành, nghề, nội dung, đối tượng cần đào tạo cho từng năm và định hướng đến năm 2025. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, "không sử dụng ngân sách nhà nước cho việc đào tạo để chuẩn hóa bằng cấp, đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học tại chức, chuyên tu, từ xa, hệ vừa học, vừa làm, trường hợp đặc biệt sử dụng ngân sách nhà nước để đào tạo cần có quy định riêng". Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo để đào tạo cán bộ qua thực tiễn.

Thực hiện đề bạt đối với những cán bộ, công chức đã đạt chuẩn đào tạo và có năng lực thực tiễn trong công tác. Cán bộ, công chức sinh năm 1965 về sau, khi đề bạt, bổ nhiệm lần đầu phải tốt nghiệp đại học chính quy. Trường hợp tốt nghiệp đại học không phải chính quy và sinh năm 1965 - 1975, có thể xem xét đề bạt, bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện trở lên nếu có năng lực thực tiễn vượt trội, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ ba năm liền kề, được đơn vị tín nhiệm (trừ chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp huyện và tương đương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng giáo dục cấp huyện). Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy thay thế cán bộ, công chức xã, thị trấn không đủ tiêu chuẩn.

   Nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở các cấp học, có đạo đức tốt, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tiếp tục kiên cố hoá trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 có thêm 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội để mọi người được học tập.

  Phối hợp đào tạo nghề cho lao động

 Phối hợp đào tạo nghề bảo đảm về số lượng, chất lượng; cơ cấu ngành nghề phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Tổ chức điều tra thực trạng lao động, việc làm trên địa bàn huyện để có cơ sở xác định được tình trạng việc làm, chất lượng lao động, số lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định từ đó có kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành cho người lao động.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng tần suất, đa dạng hoá các hoạt động giao dịch việc làm, góp phần đưa thông tin việc làm, nghề nghiệp đến các đối tượng có nhu cầu.

 Nâng cao chất lượng công tác dân số, y tế

- Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bác sĩ/trên vạn dân đảm bảo qui định. Phối hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng các chuyên khoa theo yêu cầu, quan tâm đầu tư các trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tiếp tục duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất nguồn nhân lực

 Xây dựng đạo đức, lối sống và đời sống văn hoá lành mạnh trong xã hội gắn với việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá và thông tin, nhất là các dịch vụ kinh doanh văn hóa, chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 32% dân số và 28,1% gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

- Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Giải pháp chủ yếu

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và sự tham gia thực hiện của toàn xã hội: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp chặt chẽ trong phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan chức năng chủ động phối hợp trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành, lĩnh vực, địa phương của mình, bảo đảm tạo được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả cao nhất cho sự phát triển nguồn nhân lực của huyện.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách và việc phân bổ ngân sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: triển khai cụ thể hóa về nội dung, biện pháp nhằm thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển về xã, thị trấn; tạo điều kiện thu hút người có trình độ chuyên môn trên đại học đối với ngành, lĩnh vực mà huyện có nhu cầu đến làm việc. Nghiên cứu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác giữa các xã, thị trấn đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổ chức thực hiện tốt Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh ủy và Quyết định 778-QĐ/HU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Thay thế, đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực kém, không hoàn thành nhiệm vụ; tạo cơ hội cho người có tâm huyết, năng lực tham gia công tác trong hệ thống chính trị.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong tất cả cơ quan của hệ thống chính trị; điều chỉnh, bổ sung để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; chức danh và tiêu chuẩn chức danh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm trích từ 01 đến 1,5 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách huyện để hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ trong quy hoạch, thu hút phát triển nguồn nhân lực.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung: quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Xây dựng và ban hành các quy định thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất : đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động. Có kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao phục vụ phát triển nguồn nhân lực.  

          Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền: thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển nguồn nhân lực, để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia phát triển nguồn nhân lực./.

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi