Giới thiệu >> Thông tin về Đơn vị
(Đăng lúc: 16/09/2014 02:54:09 PM)
Thông tin về Đơn vị

      Giới thiệu chung về UBND huyện:

       Tên đơn vị: UBND huyện Bình Sơn
       Địa chỉ: thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
       Điện thoại: 055.3851261 - 055.3851734
 
 Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn
 
 
 
Võ Đình Trà
Chủ tịch UBND huyện
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lý Thọ - PCT  UBND

Đoàn Hà Yên - PCT UBND

Nguyễn Quang Trung - PCT UBND   

 

             1. Ông Võ Đình Trà - Chủ tịch UBND huyện

                - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện, lãnh đạo các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, lĩnh vực: Tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nội chính; tư pháp, thanh tra, quân sự, quốc phòng, an ninh; quy hoạch; xây dựng; kế hoạch; quyết định các vấn đề về ngân sách; giáo dục và đào tạo, chương trình kiên cố hóa trường lớp học; các chủ trương triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; lĩnh vực đất đai (đối với đất phi nông nghiệp), tài nguyên, khoáng sản, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dântheo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với các sở, ngành của tỉnh, các cơ quan Đảng của Đảng bộ huyện, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện.

- Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của Đảng, Nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, Giáo dục và Đào tạo, các Đồn biên phòng trên địa bàn.

- Theo dõi địa bàn: Thị trấn Châu Ổ,xã Bình Trung, xã Bình Nguyên, xã Bình Châu, xã Bình Minh, xã Bình Khương, xã Bình An.

 

2. Ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giúp Chủ tịch huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác(Trừ các công việc do Chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo):

- Công tác Y tế; dân số, kế hoạch hóa gia đình; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông; lao động - thương binh và xã hội; tôn giáo; công tác ngoại vụ, dân tộc; chương trình xóa đói, giảm nghèo; các chương trình 134, 135, chương trình xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển; Giúp Chủ tịch chỉ đạo, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Mặt trận và các Hội đoàn thể. Các đề án phát triển liên quan đến ngành, lĩnh vực và phụ trách các lĩnh vực xã hội khác

- Phụ trách công tác quản lý đất đai, môi trường(kể cả vấn đề bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng cơ bản, trừ vấn đề bảo vệ môi trường trong Cụm công nghiệp) trên địa bàn huyện; phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Tiếp tục thực hiện phương án giao đất, giao rừng, cho thuê rừng huyện Bình Sơn(đến khi kết thúc dự án).Tiếp công dân, giải quyết đơn thư yêu cầu, kiến nghị liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách địa bàn Khu kinh tế Dung Quất như: Công tác phối hợp thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị. Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc lĩnh vực phụ trách (ký các quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án do Phó Chủ tịch phụ trách giải phóng mặt bằng). Chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình phát triển liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện;Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và môi trường, Văn hoá và thông tin, Y tế, Đội quản lý trật tự đô thị huyện,Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Đài truyền thanh,Bảo hiểm xã hội, Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình,các Hội nghề nghiệp và văn hóa - xã hội.

- Theo dõi địa bàn các xã:Bình Đông, Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Chánh,Bình Hải, Bình Trị.

- Được uỷ quyền xử lý công việc của UBND huyện, của Chủ tịch khi được ủy quyền.

- Các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch.

3. Ông Đoàn Hà Yên – Phó Chủ tịch UBND huyện:

Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác(Trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo):

- Trực tiếp phụ trách các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, quản lý thị trường, thương mại - dịch vụ; giao thông vận tải; khoa học - công nghệ; tài chính -ngân hàng(trừ Ngân hàng chính sách xã hội), kho bạc, thuế, thống kê; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;bảo vệ môi trường trong phạm vị Cụm công nghiệp; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách(ký các quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án do Phó Chủ tịch phụ trách giải phóng mặt bằng).Tiếp công dân,giải quyết đơn thư yêu cầu, kiến nghị liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách; chính sách nhà ở (không bao gồm chính sách nhà ở cho người có công và người nghèo) và thị trường bất động sản.Quản lý Hợp tác xã phi nông nghiệp và hoạt động của các tổ chức thuộc lĩnh vực phụ trách.Chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình phát triển liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan đơn vị:Cụm công nghiệp, Chi cục thuế, Thống kê, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; Đội Quản lý thị trường (trên địa bàn).

- Theo dõi địa bàn các xã: Bình Thanh Đông, Bình Thanh Tây, Bình Tân, Bình Phú, Bình Long, Bình Hiệp.

- Các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch.

4.Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện:

Giúp Chủ tịch huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác(Trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo):

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, thực hiện, phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi; kinh tế biển; kinh tế tập thể; phát triển các Hợp tác xã và hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Chỉ đạo, thực hiện các đề án, phương án trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp (trừ phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Bình Sơn), ngư nghiệp, thủy sản. Các mô hình trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ ngư dân, khắc phục thiên tai theo chủ trương của cấp trên. Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc lĩnh vực phụ trách (ký các quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án do Phó Chủ tịch phụ trách giải phóng mặt bằng).

- Giúp Chủ tịch huyện theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng cháy, chữa cháy. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư yêu cầu, kiến nghị liên quan lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi và thú y, Hạt Kiểm lâm; Trạm Quản lý thủy nông số 1, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 2. Theo dõi địa bàn các xã:Bình Phước, Bình Hoà, Bình Thới, Bình Dương, Bình Mỹ, Bình Chương.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch.

5. Các Ủy viên UBND huyện phân công phụ trách các lĩnh vực:

5.1. Ông Dương Thanh Phong – Ủy viên UBND huyện phụ trách quân sự, quốc phòng.

5.2. Ông Võ Văn Náo - Ủy viên UBND huyện phụ trách công an huyện (kể cả Đồn công an Khu kinh tế Dung Quất).

5.3. Ông Ung Đình Hiền - Ủy viên UBND huyện phụ trách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

5.4. Bà Võ Văn Tâm - Ủy viên UBND huyện phụ trách nội vụ.

5.5. Bà Huỳnh Kim Ngân - Ủy viên UBND huyện phụ trách văn hóa và thông tin.

5.6. Bà Võ Thị Hiền -Ủy viên UBND huyện phụ trách tài chính-kế hoạch.

5.7. Ông Phan Đình Hiệp -Ủy viên UBND huyện phụ trách tư pháp.

5.8. Ông Hoàng Minh Hiến - Ủy viên UBND huyện phụ trách thanh tra. 

5.9. Ông Huỳnh Công Thư - Ủy viên UBND huyện phụ trách y tế.

5.10. Ông Phạm Hồng Nguyên- Ủy viên UBND huyện phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5.11. Ông Trần Văn Xuân - Ủy viên UBND huyện phụ trách tài nguyên và môi trường.

5.12. Ông Phù Trung Hạnh - Ủy viên UBND huyện phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

5.13. Ông Hồ Tấn Sỹ-Ủy viên UBND huyện phụ trách giáo dục, đào tạo.

         

 

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi