Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2030

26/07/2021

Để có cơ sở tiếp thu giải trình ý kiến về quy hoạch sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, UBND huyện Bình Sơn tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

 

Nội dung các Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Biểu danh mục công trình và báo cáo tóm tắc quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2030 (Xem tại đây)

VPH

Related news

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1981

total-visitor: 3877754

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi