Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

26/08/2021

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 2588/UBND ngày 23/8/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan, đơn vị biết và hiến kế định hướng phát triển; đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đề xuất nội dung, định hướng, giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn huyện.

VPH

tai-lieu-dinh-kem: CV2588_0001.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 803

total-visitor: 3872983

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi