Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Triển khai các Chương trình, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

23/02/2022

May công nghiệp ở Cụm Công nghiệp Bình Nguyên

Trong giai đoạn 2016-2020, các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại những tác động tích cực vào hoạt động đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; 100% doanh nghiệp sau đổi mới, trình độ công nghệ sản xuất đã có bước tiến vượt bậc từ chỗ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa, từ cơ giới hóa sang tự động công nghệ cao.

Từ những kết quả nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành các Chương trình, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đến năm 2030. Để các doanh  nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn  huyện  tiếp cận các nguồn hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các  chỉ tiêu  chủ yếu của Nghị quyết Đại  hội Đại  biểu Đảng  bộ tỉnh  Quảng  Ngãi  lần  thứ XX, UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu nội dung các Chương trình, Đề án tại các Quyết định nêu trên triển tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, lao động, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân biết, đăng ký tham gia, góp phần tích cực trong công tác quản lý điều hành, trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan  có  trách  nhiệm hướng dẫn cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân các thủ tục cần thiết để tham gia các Chương trình, Đề án nêu trên.

Nghề gốm truyền thống Mỹ Thiện thị trấn Châu Ổ

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Tin, ảnh-Văn Việt

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2519

total-visitor: 3905890

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi