Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

24/05/2022

Ngày 18/5/2022, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chỉ thị đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo phương châm "Nhận thức đóng vai trò quyết định; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nền tảng số là đột phá; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là then chốt; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công trong chuyển đổi số".

Nội dung Chỉ thị số 19 (xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1839

total-visitor: 3817146

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi