Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Quyết định Thành lập Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026

19/03/2021

Quyết định Thành lập Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBBC ngày 18/3/2021 về việc thành lập tiểu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 19/QĐ-UBBC

BBT

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1872

total-visitor: 3872943

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi