Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

20/05/2022

Bình Sơn là một huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích tự nhiên 467,417 km2, dân số khoảng 179.000 người (chủ yếu là người Kinh và khoảng 203 hộ, 695 khẩu đồng bào Cor sinh sống trên địa bàn xã Bình An). Để triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã đề ra nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa phát triển phù hợp với từng giai đoạn và các nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh; xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tích cực đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng động dân cư. Đặc biệt, hàng năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được huyện Bình Sơn chỉ đạo thống nhất, kết hợp và hội tụ được các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những nội dung trọng tâm của Nghi quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sách dân tộc”. Với nhận thức sâu sắc rằng nếu thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở và chất lượng không chạy theo số lượng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nội dung nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Bởi chính phong trào có những nội dung sâu sắc, mang tính nhân văn, giáo dục con người và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Hơn 20 năm qua, trên địa bàn huyện Bình Sơn phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Thôn, Tổ dân phố văn hóa luôn được duy trì, đẩy mạnh và từng bước phát triển sâu rộng tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương. Việc đăng ký, bình xét, công nhận, công bố các danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa về cơ bản được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định.

Với sự hoạt động tích cực của Ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển về mọi mặt, đến năm 2021 các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch của huyện, tỉnh đề ra. Đến nay thị trấn Châu Ổ đã đạt danh hiệu “Thị trấn văn minh đô thị”, 19/21 xã đạt tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo phát triển phong trào ở 22/22 xã, thị trấn, đưa số hộ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng dần lên hàng năm. Kết quả đạt được đến năm 2021: 112/120 Thôn, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 158 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa trên toàn huyện là 48.984 hộ/52.046 hộ, đạt tỷ lệ 97,5% so với chỉ tiêu được giao, đạt 94% so với tổng số hộ thực tế, đạt 95% so với tổng số hộ đăng ký; số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm 17.585 hộ. Biểu dương 952 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, trong đó có 22 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện khen thưởng.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận giữa Nhân dân và cán bộ xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, vai trò, lợi ích của Phong trào. Thường trực Ban chỉ đạo huyện luôn bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, động viên, đôn đốc phát triển phong trào; thôn, tổ dân phố phát huy được tính dân chủ ở cộng đồng.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tin rằng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Bình Sơn ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng đúng như Nghị quyết TW5 đề ra./.

Tin ảnh: Thế Hạnh

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2511

total-visitor: 3923058

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi