Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ

03/06/2022

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 08/4/2022 để triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của huyện. Đến nay, huyện Bình Sơn đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ, cụ thể:

1. Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

1.1. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch gồm:

- Quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 17 đồng chí (Trong đó: 16 đồng chí đối tượng 1 và đã được quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; 01 đồng chí đối tượng 2: Cấp phó đã được quy hoạch cấp trưởng).

- Quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 02 đồng chí (Trong đó: đối tượng 1 gồm 01 đồng chí, đang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy và đối tượng 2 gồm 01 đồng chí, đang là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đã được quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025).

- Quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 05 đồng chí (Trong đó: cả 05 đồng chí đều là đối tượng 1 và có 04 đồng chí đã được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 đồng chí đang là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện).

- Quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 02 đồng chí (Trong đó: cả 02 đồng chí đều là đối tượng 1; 01 đồng chí đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; 01 đồng chí đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đã được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026).

- Quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 đồng chí (Trong đó cả 03 đồng chí đều là đối tượng 1 và đã được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026).

- Quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 đồng chí (Trong đó: 03 đồng chí đều là đối tượng 1 và cả 03 đồng chí đã được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025).

- Quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 08 đồng chí (Trong đó: 08 đồng chí đều là đối tượng 1; 06 đồng chí là Huyện ủy viên, đã được quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đã được quy hoạch Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 01 đồng chí đang là Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng huyện, đã được quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu, biểu quyết quy hoạch

 

1.2. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 02 đồng chí.

1.3. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả rà soát đưa ra khỏi quy hoạch gồm:

- Các chức danh quy hoạch nhưng đang đương nhiệm chức danh đã quy hoạch, đương nhiên đưa ra khỏi quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 gồm 04 đồng chí.

- Các chức danh cán bộ quy hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu quyết đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 gồm 03 đồng chí.

2. Đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện:

- Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 57 đồng chí (Trong đó: đối tượng 1 gồm 38 đồng chí và đối tượng 2 gồm 19 đồng chí).

- Ban Thường vụ Huyện ủy đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 10 đồng chí (Trong đó: đương nhiên ra khỏi quy hoạch có 04 đồng chí và Ban Thường vụ Huyện ủy biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch có 06 đồng chí).

Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định, các bước trong quy trình được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch; nguồn nhân sự cán bộ quy hoạch cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với quy hoạch cán bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 22/02/2022 để chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời phân cấp cho Đảng ủy các xã, thị trấn phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn sau khi có ý kiến thẩm định hồ sơ quy hoạch về tiêu chuẩn chính trị, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ… của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo bỏ phiếu biểu quyết nhân sự quy hoạch

 

Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tin ảnh: Thanh Nga

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2423

total-visitor: 3923845

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi