Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022

26/05/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 về việc hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 và Công văn số 648/SVHTTDL-QLVH ngày 05/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thông tin phổ biến các nội dung Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 (có Kế hoạch gửi kèm theo) cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình biết; đồng thời, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị sáng tác các tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đảm bảo các quy định tại Kế hoạch nêu trên.

- Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Xem tại đây)

- Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương (Xem tại đây)

- Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2170

total-visitor: 3821046

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi