Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

28/09/2021

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

Báo cáo thiết minh xem tại đây

Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch xem tại đây

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xem tại đây

VPH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2304

total-visitor: 3877563

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi