Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Các văn bản về bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

15/03/2021

Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo các văn bản về công tác bầu cử

 

- Báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ nhất. Xem Thông báo số 12 tại đây

- Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Xem Thông báo số 13 tại đây

Về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử. Xem Thông báo số 14 tại đây.

- Báo cáo tiến độ bầu cử. Xem Thông báo số 15 tại đây.

- Thông báo Điện thoại liên lạc của UBBC và các tổ chức phụ trách bầu cử của UBBC huyện. Xem Thông báo số 16 tại đây.

- Hồ sơ ứng cử kèm theo Nghị quyết số 41. Biểu mẫu thông kê kèm theo tại đây. 

- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Xem Kế hoạch số 47 tại đây

 

Tin, ảnh: BBT

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 812

total-visitor: 3872996

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi