Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 05/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 26-12-2020
2 06/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 26-12-2020
3 07/2020/NQ-HĐND V/v giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019 26-12-2020
4 16/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18-10-2018
5 1644/QĐ-UBND Phân công nhiệm vụ của chủ tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 03-08-2016
6 11/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 01-08-2016
7 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 25-06-2014

Visitor Statistic

Currently Online: 3138

Total Visit: 8774331

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready