Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 74/GM-HĐND Tham dự Kỳ họp thứ 16 (thường lệ cuối năm 2023), HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 08-12-2023
2 295/BC-HĐND Tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyệnvà các Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2023 06-12-2023
3 287/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06-12-2023
4 281/BC-HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các buổi tiếp công dân định kỳ từ năm 2020 đến tháng 12 năm 2022 06-12-2023
5 278/QĐ-HĐND Triệu tập Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06-12-2023
6 283/BC-HĐND-KTXH Thẩm tra Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 06-12-2023
7 288/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2023 06-12-2023
8 290/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 06-12-2023
9 289/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và nhiệm vụ trọng tậm năm 2024 06-12-2023
10 291/BC-HĐND Thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 06-12-2023
11 271/TB-HĐND Về Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24-11-2023
12 01Ctr Chương trình kỳ họp thứ 14 11-10-2023
13 234/BC-HDDND-KTXH Bc thẩm tra dự thảo NƯ về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sư dụng đát đến năm 2030 và KH sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch dử dụng đất huyện bs 11-10-2023
14 226/TB-UBND TB về kỳ họp thứ 14, HĐND huyện (chuyên đề) 11-10-2023
15 DựthảoNQ Dự thảo NQ thông qua điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch 11-10-2023
16 PLkèmdựthảoNQ Phụ lục kèm theo dự thảo NQ 11-10-2023
17 233/BC-HDDND-KTXH Bc thẩm tra dự thảo NQ về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 06-10-2023
18 225/QĐ-HDDND Quyết định triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 14 (chuyên đề) 04-10-2023
19 148/BC-HĐND-KTXH Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
20 158/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
21 161/BC-HĐND Tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023 10-07-2023
22 160/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp giữa năm 2023) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-07-2023
23 156/BC-HĐND Thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
24 149/BC-HĐND-KTXH Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
25 163/BC-HĐND Kết quả hoạt động cảu Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
26 159/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
27 157/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo của các cơ quan viện kiển sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân và chi cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2023 10-07-2023
28 146/BC-HĐND-PC Giám sát kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 nêu tại Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện 06-07-2023
29 16/NQ-HDND NQ ban hành quy chế hoạt động của Hội đòng nhân dân huyện Bình sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 16-06-2023
30 DT03 Dthao NQ kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện CRMT QG Nông thôn mới 13-06-2023

Visitor Statistic

Currently Online: 2818

Total Visit: 8771347

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready