Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1179/UBND v khẩn trương triển khai thực hiện hoạt động xây nhà ở phòng tránh bão, lụt cho hộ dân thuộc dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2024
2 444/QĐ-UBND QĐ ban hành KH tuỷen dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi 10-04-2024
3 1991/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Danh mục TTHC linh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 11-01-2024
4 208/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 14-11-2023
5 1577/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường TH số 02 Thị trấn Châu Ổ; Hạng mục: Sửa chữa sân trường, tường rào cổng ngõ (điểm chính 03-11-2023
6 4159/UBND-TNMT v khẩn trương phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc Trung tâm Khí điện Miền Trung 03-11-2023
7 169/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2023
8 322/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 14-09-2023
9 654/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2023
10 21/2023/QĐ-UBND Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-05-2023
11 112/KH-UBND KH triển khai thực hiện NQ số 48 về phê duyệt chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 16-05-2023
12 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-04-2023
13 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-01-2023
14 1784/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 21-12-2022
15 02/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 19-12-2022
16 1478/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện Bình Sơn 19-12-2022
17 528/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-12-2022
18 1706/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-12-2022
19 77/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 08-12-2022
20 1666/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-12-2022
21 46/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2022
22 2127/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bê tông hóa tuyến kênh từ Rộc Đập đến Đập Chuẩn 27-10-2022
23 1827/VP-TTHC Về việc thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022 25-10-2022
24 444/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 16-10-2022
25 163/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 14-10-2022
26 36/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-10-2022
27 1411/QĐ-UBND Về việc thành lập Văn phòng điều phối thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,giai đoạn 2021 -2025 13-10-2022
28 177/BC-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-10-2022
29 2934/UBND-NNNT Về việc đăng ký tiếp nhận cây giống để trồng cây xanh trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-09-2022
30 4890/UBND-KTN V/v khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 4 năm 2022 28-09-2022
31 4831/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 26-09-2022
32 1276/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2022
33 1017/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh QN 15-09-2022
34 1016/QĐ-UBND. Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-09-2022
35 1104/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Lăng Vạn Tân Thạnh (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 17-08-2022
36 29/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-08-2022
37 122/KH-UBND Truyền thông về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 02-08-2022
38 04/TL-BTC Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-07-2022
39 30/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
40 09/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
41 11/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022
42 733/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh QN 06-07-2022
43 875/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-07-2022
44 862/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi 04-07-2022
45 117/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII 30-06-2022
46 02/KH-BTC Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-06-2022
47 249/TB-UBND Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi 22-06-2022
48 1067/VP-TTHC V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh 22-06-2022
49 1067/VP-TTHC V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh 21-06-2022
50 20-CT/TU BS- CT - về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tư pháp 20-06-2022
51 102/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
52 07-NQ/TU Về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025 20-05-2022
53 08-NQ-TU Về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 –2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
54 09-NQ/TU Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
55 19-CT/TU Về sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18-05-2022
56 81/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã1 16-05-2022
57 79/KH-UBND Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-05-2022
58 2009/UBND-KGVX Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 29-04-2022
59 73/KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
60 98-KH/TU Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 27-04-2022
61 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22-04-2022
62 07-ĐA/TU Thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn 09-04-2022
63 440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã 06-04-2022
64 03/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2022
65 2126/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 24-12-2021
66 1054/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 04-11-2021
67 338/BC-UBND Kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” 28-10-2021
68 452/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp triển khai Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh 16-09-2021
69 1438/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 16-09-2021
70 70/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất 08-09-2021
71 1358/QĐ-UBND Bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-09-2021
72 1350/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-08-2021
73 401/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tácphòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 16-08-2021
74 1188/QĐ-UBND Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-08-2021
75 1175/QĐ-UBND Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn 10-08-2021

Visitor Statistic

Currently Online: 3256

Total Visit: 8774507

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready