Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
31 4831/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 26-09-2022
32 1276/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2022
33 1017/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh QN 15-09-2022
34 1016/QĐ-UBND. Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-09-2022
35 1104/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Lăng Vạn Tân Thạnh (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 17-08-2022
36 29/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-08-2022
37 122/KH-UBND Truyền thông về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 02-08-2022
38 04/TL-BTC Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-07-2022
39 30/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
40 09/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
41 11/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022
42 733/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh QN 06-07-2022
43 875/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-07-2022
44 862/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi 04-07-2022
45 117/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII 30-06-2022
46 02/KH-BTC Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-06-2022
47 249/TB-UBND Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi 22-06-2022
48 1067/VP-TTHC V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh 22-06-2022
49 1067/VP-TTHC V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh 21-06-2022
50 20-CT/TU BS- CT - về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tư pháp 20-06-2022
51 102/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
52 07-NQ/TU Về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025 20-05-2022
53 08-NQ-TU Về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 –2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
54 09-NQ/TU Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
55 19-CT/TU Về sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18-05-2022
56 81/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã1 16-05-2022
57 79/KH-UBND Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-05-2022
58 2009/UBND-KGVX Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 29-04-2022
59 73/KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
60 98-KH/TU Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 27-04-2022

Visitor Statistic

Currently Online: 3987

Total Visit: 8774564

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready