Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
61 1689/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/6/2022 của ông Trần Niên, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 21-06-2022
62 1687/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/6/2022 của ông Lộ Văn Vàng, ở thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh 21-06-2022
63 1690/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 28/5/2022 của 20 công dân, ở xã Bình Chánh 21-06-2022
64 1691/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 13/6/2022 của ông Nguyễn Hùng, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 21-06-2022
65 284/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 20-06-2022
66 67/KL-UBND KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2022
67 1671/UBND-CNTT V/v triệu tập học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về An toàn thông tin cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện, xã 20-06-2022
68 872/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 20-06-2022
69 287/BC-UBND BC Tình hình công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 20-06-2022
70 27/TB/VPH THÔNG BÁO V/v ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng huyện. 20-06-2022
71 1679/UBND-HĐ V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND huyện khóa XII 20-06-2022
72 207/TB-UBND Về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 20-06-2022
73 1669/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 30/5/2022 của bà Nguyễn Thị Tới, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn 20-06-2022
74 286/BC-UBND BC Kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2022
75 93/TB-HĐND Về kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 20-06-2022
76 93/TB-HĐND Về kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 20-06-2022
77 20-CT/TU BS- CT - về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tư pháp 20-06-2022
78 68/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Đỗ Thái Dương, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 20-06-2022
79 1665/UBND-NC V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn yêu cầu của ông Nguyễn Cẩn, ở đội 6, thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận (lần 1) 17-06-2022
80 1664/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/6/2022 của ông Nguyễn Dũng, ở Đông Thành, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 17-06-2022
81 102/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
82 281/BC-UBND BC Kết quả thực hiên Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dâ 17-06-2022
83 66/KL-UBND KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
84 205/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 21/6/2022 17-06-2022
85 61/KL-UBND Kết luận kiểm tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
86 60/KL-UBND KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
87 63/KL-UBND KL Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
88 64/KL-UBND KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
89 65/KL-UBND KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022
90 62/KL-UBND Kết luận kiểm tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2277

total-visitor: 3941238

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi