Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công an huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

16:34 16/08/2022

Sáng ngày 16/8/2022, Công an huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện.

Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU, 08-NQ/TU, 09-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU, 08-NQ/TU, 09-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14:40 05/08/2022

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình và quán triệt quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết số 07/NQ-TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 năm 2022

Tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 năm 2022

10:16 25/07/2022

Thc hin Công văn s 973/SKHCN-QLCN ngày 13/7/2022 ca S Khoa hc và Công ngh tnh Qung Ngãi v vic phi hp tuyên truyn Cuc thi khi nghip đi mi sáng to tnh Qung Ngãi ln th 4 năm 2022, UBND huyện Bình Sơn ban hành Công văn số 2096/UBND-KHCN ngày 22/7/2022 về việc thực hiện thông  tin, tuyên truyền cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 năm 2022
Tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022

Tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022

15:12 18/07/2022

 Với mục đích tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phòng, chống mua bán người; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mua bán người gắn liền với việc xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người; Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa  các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong quá trình đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Ngày 14/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi ban hành  Công văn số 983/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

Về việc ký kết Hợp đồng mua bán điện bằng phương thức điện tử

Về việc ký kết Hợp đồng mua bán điện bằng phương thức điện tử

15:05 18/07/2022

Để triển khai kịp thời việc ký kết Hợp đồng mua bán điện bằng phương thức điện tử. Điện lực Bình Sơn ban hành Thông báo số 1367/TB-ĐLBS ngày 15/7/2022 về việc ký kết Hợp đồng mua bán điện bằng phương thức điện tử.

Nội dung thông báo:

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14:42 18/07/2022

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính”; Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 của  Ban  tổ chức  Cuộc  thi  ban  hành  Kế hoạch  tổ chức Cuộc thi.

Ngày 15/7/2022 Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ số 04/TL-BTC về thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cải thiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần “Chi phí thời gian” trong năm 2022, định hướng đến năm 2025 của huyện Bình Sơn

Cải thiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần “Chi phí thời gian” trong năm 2022, định hướng đến năm 2025 của huyện Bình Sơn

10:41 12/07/2022

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai  đoạn 2021-2025;

Tuyên truyền Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

Tuyên truyền Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

08:11 22/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, Khu vực II năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của các sở ngành tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành hướng dẫn số 15/HD-VHTT ngày 22/6/2022 đã chuyển tải các nội dung tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, Nội dung tuyên truyền cụ thể:

 

Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

11:21 09/06/2022

Ngày 25/5/2022, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh  doanh và cải thiện môi trường đầu tư.

Tiêu chuẩn cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiêu chuẩn cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:35 08/06/2022

Ngày 01/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định mục tiêu cụ thể về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như sau:

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

15:48 03/06/2022

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình. Quan tâm, tạo mọi điều kiện, vận động nguồn lực để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. UBND huyện Bình Sơn ban hành Kế hoạch Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em" và các thông điệp:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10:20 01/06/2022

Ngày 30/5/2022, UBND huyện Bình Sơn ban hành Công văn số 1435/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn huyện

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn huyện

09:26 30/05/2022

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Building a shared future for all life” -“Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hai Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm nay; đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”. 
Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

08:07 30/05/2022

Ngày 24/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1362/UBND ngày 24/5/2022 về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thước lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc là; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
Hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022

Hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022

08:37 26/05/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 về việc hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 và Công văn số 648/SVHTTDL-QLVH ngày 05/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022.
Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

15:49 20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/3/2022 của UBND huyện về triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn; Công văn số 1248/UBND-VX ngày 13/5/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.
Chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022

15:44 20/05/2022

Thực hiện Công văn số 643/STTTT-TTBCXB ngày 17/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022, nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022.
Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi” năm 2022

Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi” năm 2022

15:08 13/05/2022

Đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung, lĩnh vực mỹ thuật nói riêng trên địa bàn tỉnh, khyến khích, tạo điều kiện cho các em thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật lành mạnh, bổ ích; đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, con người Quảng Ngãi trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tạo môi trường giao lưu, học tập, rèn luyện để phát triển năng khiếu hội họa, qua đó định hướng nghệ thuật, bồi dưỡng và phát triển tài năng nghệ thuật cho các em. Tuyển chọn các tác phẩm đạt giải cao gửi tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2023 và Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022 và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

 

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

09:20 13/05/2022

Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

09:07 13/05/2022

Để đảy mạnh tuyên truyền trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Công văn số 740-CV/BTGHU ngày 04/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 145-CV/BTGHU ngày 06/5/2022 đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện chỉ đạo rà soát, thay thế những khẩu hiệu không còn phù hợp, bổ sung khẩu hiệu mới.
Định hướng tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022

Định hướng tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022

09:04 13/05/2022

Thực hiện Công văn số 734-CV/BTGTU ngày 27/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022;  Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 144-CV/BTGHU ngày 04/5/2022 định hướng những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2022.

BHXH huyện Bình Sơn hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

BHXH huyện Bình Sơn hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

15:12 09/05/2022

Sáng  ngày 8/5/2022, cùng với các điểm cầu trong cả nước; tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Bình Sơn; đơn vị đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cho trên 40 cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng và 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng và 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

14:23 06/05/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022) và Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022). 
Tuyên truyền cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Tuyên truyền cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

08:48 05/05/2022

Ban Thường vụ Huyện uỷ vừa có văn bản về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.
Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”

Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”

15:05 29/04/2022

Nhân ngày Thế giới nâng cao nhận thức và phòng chống tai nạn bom mìn 04/4; Để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, đồng thời để tạo sự lan tỏa, thiết thực hướng tới một Việt Nam không còn chịu sự ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”;

Lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed

Lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed

09:31 29/04/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 504/STTTT- BCVT&CNTT ngày 22/4/2022 về việc phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam; cụ thể như sau:

Tuyên truyền nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

Tuyên truyền nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

08:32 28/04/2022

Để hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022với chủ đề “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

11:11 26/04/2022

Ngày 06/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Lương Kim Sơn- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.  Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Loan- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Quang Sự- Uỷ viên BTV Huyện uỷ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng phó các ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các nội dung gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Về tỷ lệ phần trăm (%) vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện và vốn ngân sách xã, huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện.

( Đồng chí Lương Kim Sơn- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị)

  Sau khi nghe lãnh đạo HĐND-UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đóng góp ý kiến vào chương trình nội dung Kỳ họp; đồng chí Lương Kim Sơn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Để kỳ họp được diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo thời gian và nội dung chương trình đề ra, đề nghị UBND huyện Chỉ đạo, xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/8/2022 để các Ban của HĐND huyện thẩm tra và gửi cho đại biểu đúng thời gian quy định. Các Ban HĐND huyện Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị các nội dung liên quan theo Luật định gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 23/8/2022. Dự kiến kỳ họp chuyên đề sẽ tổ chức 1 buổi vào ngày 29/8/2022./.

17/08/2022

 

Đội bóng chuyền nữ Bình Sơn đã thắng đội bóng chuyền nữ Nghĩa Hành với tỷ số 3-1. Đội bóng chuyền nam Bình Sơn thắng đội Sơn Tây với tỷ số cũng 3-1. Tại Đại TDTT tỉnh lần thứ VII, huyện Bình Sơn tham gia  đăng ký tham gia 13 môn , hiện tại đã tham gia thi đấu được 8 môn, các môn còn lại gồm Điền kinh, bơi, cờ tướng, bóng bàn và việt dã sẽ tiếp tục tham gia thi đấu trong thời gian đến./.

                                          ( Đội bóng chuyền nữ  thắng đội Nghĩa hành  với tỷ số 3-1, giành chức vô địch)

17/08/2022

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết -kết quả công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện; sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các cấp; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của huyện đã chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng hình thức thu thập thông tin để bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia Tổng điều tra, bảo đảm thu thập thông tin có chất lượng. Đồng thời, là kết quả của sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương cơ sở trên địa bàn huyện nên đã hoàn thành tốt công tác điều tra theo kế hoạch.

Đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra huyện phát biểu tại hội nghị

Trao khen thưởng của Chi Cục Thống kê tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

 Để hoàn thành công tác điều tra, Chi cục điều tra huyện đã mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, nhờ đó tất cả điều tra viên nắm được nội dung nghiệp vụ điều tra, cũng như qui trình phỏng vấn, cách ghi chép các thông tin vào phiếu, phương pháp điều tra vv… do đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính  năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Sơn đã thực hiện đảm bảo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và đã được Ban Chỉ đạo tỉnh nghiệm thu theo qui định.

Các tập thể được UBND huyện khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra huyện đánh giá cao kết quả đạt được của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; ghi nhận những nỗ lực của ngành chức năng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể và 4 cá nhân và trao giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các cá nhân được UBND huyện khen thưởng

17/08/2022

 

Bình Sơn là địa bàn rộng, có khu kinh tế Dung Quất; đặc biệt là từ khi Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động; một lượng lớn phương tiện giao thông theo đó cũng tăng đáng kể, nhất là các loại xe vận tải có tải trọng lớn. Tình trạng xe vận tải cơi nới thùng, vận chuyển quá tải trọng, quá khổ, chạy quá tốc độ cho phép diễn biến phức tạp; đường sá xuống cấp, tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng cao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, địa bàn huyện Bình Sơn đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương hàng chục người khác, thiệt hại tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Thướng tá Mai Văn Thành Phó Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Nhằm góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải ổn định, đúng pháp luật; giảm thiểu tai nạn giao thông; Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, một số qui tắc tham gia giao thông an toàn; đồng thời, mời các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các nội dung như: Không tự ý cơi nới thùng xe, không giao phương tiện cho người điều khiển vi phạm các qui định pháp luật. Không đưa phương tiện không đảm bảo qui chuẩn kỹ thuật vào tham gia giao thông. Chủ doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho người làm công, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm túc các qui định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi…

Đại diện doanh nghiệp tham gia phát biểu tại hội nghị

16/08/2022

 

Năm 2021, trên địa bàn huyện Bình Sơn đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 05 đợt thiên tai làm 06 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình, cây trồng bị hư hại với tổng thiệt hại trên 180 tỷ đồng.  Huyện Bình Sơn đã phân bổ  hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2021 gây ra; nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ  gần 4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

( Đồng chí Vũ Thế Sơn-Phó Trưởng phòng NN&PTNT thông tin về công tác phòng chống thiên tai năm 2021)

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong năm 2022 có khoảng 10 -12 bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 02 -04 cơn có khả năng ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến Quảng Ngãi; có khoảng 04 -06 đợt lũ, tập trung chủ yếu vào tháng 10 và 11 và có thể lấn sang đầu tháng 12. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay;  huyện Bình Sơn đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời đối với các tình huống, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

( Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, huyện chỉ đạo các địa phương củng cố, tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động thông suốt trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24h trong mùa mưa bão. Tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng để có biện pháp xử lý; có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ đập và nhân dân sống ở vùng hạ lưu các hồ chứa nước. Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết, chủ động dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết sử dụng ít nhất là 10 ngày khi thiên tai xảy ra.  Kiểm tra các khu dân cư nằm trong vùng sạt lở, vùng thường bị ngập sâu để xây dựng phương án cụ thể trong việc tổ chức di dời, bảo vệ người dân đến nơi an toàn,  có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão. Phó chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền cũng nhận mạnh nếu có bão lũ các đơn vị địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin đến người dân kịp thời để có biện pháp ứng phó hiệu quả. Chủ động thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra trong năm 2022. Đồng thời, khẩn trương khôi phục sau bão lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống của Nhân dân.

(Đồng chí Ung Đình Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện trao khen thưởng cho các đơn vị)

( Các tập thể được khen thưởng)

( Các cá nhân được khen thưởng)

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Bình Sơn đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân làm tốt công tác PCTT&TKCN năm 2021.

16/08/2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2574

total-visitor: 3923175

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi