Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 404/BC-UBND Báo cáo Chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 11-08-2022 Phạm Quang Sự
2 1532/QĐ-UBND Về việc phân bổ 800 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) cho trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 8/2022 (đợt 7) 11-08-2022 Phạm Quang Sự
3 2311/UBND-NNNT Về việc nghiên cứu, triển khai thực hiện Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 10-08-2022 Ung Đình Hiền
4 2296/UBDN-NC V/v tham mưu giải quyết vụ việc ông Phạm Văn Tư, Nguyễn Thông và các trường hợp khác có liên quan 10-08-2022 Ngô Văn Dụng
5 246/TB-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo 253/TB-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện (vụ khiếu nại ông Bùi Văn Thanh-Bình Hiệp 10-08-2022 Võ Văn Đồng
6 401/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Sơn 6 tháng đầu năm 2022 10-08-2022 Võ Văn Đồng
7 402/BC-UBND Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2022 và ước giải ngân đến ngày 30/9/2022 10-08-2022 Võ Văn Đồng
8 2307/UBND V/v thực hiện các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 202 10-08-2022 Võ Văn Đồng
9 2309/UBND V/v triển khai thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 10-08-2022 Ung Đình Hiền
10 1522/QĐ-UBND Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách năm 202 10-08-2022 Võ Văn Đồng
11 1531/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 10-08-2022 Võ Văn Đồng
12 2302/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chương và bà Đặng Thị Kề, ở tại Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đôn 10-08-2022 Ung Đình Hiền
13 2304/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 02/8/2022 của ông Võ Hồng Minh (người được ông Võ Văn Lanh ủy quyền) 10-08-2022 Ung Đình Hiền
14 2303/UBND-NV V/v chuyển đơn ghi ngày 26/7/2022 của ông Bùi Bộ, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 10-08-2022 Ung Đình Hiền
15 107/KH-UBND Kiểm tra công tác huy động quân nhân dự bị tập trung huấn luyện cán bộ năm 2022 09-08-2022 Võ Văn Đồng
16 108/KH-UBND Bảo vệ môi trường và kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2023 - 2025 09-08-2022 Ung Đình Hiền
17 2297/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn cho bà Phùng Thị Dịu 09-08-2022 Võ Đức Công
18 2298/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Vũ Thị Minh Toàn, ở số nhà 208/9 đường Hùng Vương, Tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 09-08-2022 Võ Đức Công
19 400/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 749-TB/HU ngày 29/4/2022 của Bí thư Huyện ủy 09-08-2022 Phạm Quang Sự
20 2285/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 28/7/2022 của ông Lương Minh Thanh, ở đội 5, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 09-08-2022 Võ Văn Đồng
21 247/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 05/8/2022 09-08-2022 Trịnh Quang Đạt
22 2282/UBND-TNMT V/v cung cấp thông tin và phối hợp tham mưu phương án, lộ trình di dời dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-KTN ngày 15/6/2022 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
23 2288/UBND-VX V/v tham mưu báo cáo phục vụ đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ cở 09-08-2022 Phạm Quang Sự
24 2290/UBND V/v thông báo tham gia Triễn lãm Quốc tế về CNHT và Chế biến chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPO 2022 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
25 2293/UBND-KHCN V/v thống nhất chủ trương kiểm nghiệm rong mơ và rong nho tại xã Bình Thuận 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
26 2289/UBND-VX V/v thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2017 - 2021 09-08-2022 Phạm Quang Sự
27 2292/UBND V/v tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng thiết bị điện, máy phát điện đảm bảo an toàn 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
28 2291/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện 09-08-2022 Phạm Quang Sự
29 2295/UBND-TNMT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 09-08-2022 Ung Đình Hiền
30 2281/UBND-XD V/v triển khai thực hiện dự án: Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình Phướ 09-08-2022 Võ Văn Đồng
31 2287/UBND V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy chế quản lý kinh phí và đăng ký hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn huyệ 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
32 1517/QĐ-UBND Về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2022 09-08-2022 Võ Văn Đồng
33 1518/QĐ-UBND Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 09-08-2022 Võ Văn Đồng
34 1520/QĐ-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện (vụ khiếu nại Bùi Văn Thanh-Bình Hiệp 09-08-2022 Võ Văn Đồng
35 2268/UBND-NC V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật 09-08-2022 Ung Đình Hiền
36 2270/UBND-TH V/v thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh 09-08-2022 Võ Văn Đồng
37 2266/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 03/8/2022 của Huyện ủy 09-08-2022 Võ Văn Đồng
38 11/HĐPBGDPL V/v tích cực vận động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" 08-08-2022 Tôn Long Hiếu
39 2276/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn ghi ngày 25/7/2022 của bà Nguyễn Thị Trang, ông Đỗ Văn Ấn, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 08-08-2022 Võ Văn Đồng
40 106/KH-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện 08-08-2022 Phạm Quang Sự
41 2278/UBND-CNTT V/v triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện 08-08-2022 Phạm Quang Sự
42 2271/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong giải quyết thủ tục hành chính 08-08-2022 Phạm Quang Sự
43 2272/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách việc thực hiện TTHC 08-08-2022 Võ Văn Đồng
44 2274/UBND-HĐ V/v đăng ký nội dung trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) 08-08-2022 Võ Văn Đồng
45 245/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 10/8/2022 08-08-2022 Võ Đức Công
46 102/KH-HĐPBGDPL Tổ chức triển khai Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 08-08-2022 Ung Đình Hiền
47 1500/QĐ-UBND Về việc phân khai kinh phí để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện (đợt 1) 08-08-2022 Võ Văn Đồng
48 1501/QĐ-KPHQ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả - Ông Đặng Công Hưng, đội 7, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh 08-08-2022 Ung Đình Hiền
49 1502/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Công ty TNHH Thành Ngọ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 08-08-2022 Võ Văn Đồng
50 29/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-08-2022 Đặng Văn Minh
51 2260/UBND-TC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 07-08-2022 Võ Văn Đồng
52 2256/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 06-08-2022 Phạm Quang Sự
53 2243/UBND V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành giá một số nhóm mặt hàng 05-08-2022 Ung Đình Hiền
54 2240/UBND-NC V/v hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động của HTX TMDV Bình Nguyên 05-08-2022 Ung Đình Hiền
55 2244/UBND-NNNT V/v thống nhất chủ trương tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình khuyến nông hiệu quả ngoài tỉnh năm 2022 05-08-2022 Ung Đình Hiền
56 2242/UBND V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 05-08-2022 Ung Đình Hiền
57 2238/UBND Về việc rà soát, đánh giá tình trạng bồi lấp và xin nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước, đập dâng trên địa bàn huyện Bình Sơn 05-08-2022 Ung Đình Hiền
58 105/KH-UBND Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. 05-08-2022 Ung Đình Hiền
59 1481/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Sơn năm 2023 05-08-2022 Võ Văn Đồng
60 1481/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Sơn năm 2023 05-08-2022 Võ Văn Đồng
61 1478/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.04 (đoạn qua xã Bình Long - Bình Tân Phú) 05-08-2022 Võ Văn Đồng
62 391/BC-UBND Cập nhật tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất 05-08-2022 Võ Văn Đồng
63 394/BC-UBND Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 05-08-2022 Phạm Quang Sự
64 393/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05-08-2022 Võ Văn Đồng
65 390/BC-UBND Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 05-08-2022 Phạm Quang Sự
66 244/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cuộc họp Hội đồng Tư vấn Xử lý hành chính để tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với vụ khiếu nại của ông Nguyễn Phấn bà Huỳnh Thị Nhung, ở xã Bình Chánh và vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Bộ với ông Lương Văn Minh, thị trấn Châu Ổ 05-08-2022 Nguyễn Thanh Thương
67 1476/QĐ-UBND Bổ sung nội dung thanh tra đột xuất công tác quản lý đất đai tại xã Bình Nguyên 05-08-2022 Võ Văn Đồng
68 388/BC-UBND Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 7 05-08-2022 Võ Văn Đồng
69 1482/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 05-08-2022 Võ Văn Đồng
70 1494/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơ 05-08-2022 Phạm Quang Sự
71 1470/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Hòa thành Trường Mầm non Bình Hòa 04-08-2022 Võ Văn Đồng
72 1474/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Phước thành Trường Mầm non Bình Phước 04-08-2022 Võ Văn Đồng
73 1471/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Thạnh thành Trường Mầm non Bình Thạnh 04-08-2022 Võ Văn Đồng
74 1473/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Trị thành Trường Mầm non Bình Trị 04-08-2022 Võ Văn Đồng
75 1469/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Đông thành Trường Mầm non Bình Đông 04-08-2022 Võ Văn Đồng

Nhiệm kỳ 2017-2022, Tuổi trẻ huyện Bình Sơn đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều hoạt động. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Tuổi trẻ Bình Sơn tích cực đổi mới, sáng tạo, xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, vai trò của tổ chức đoàn tiếp tục góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 Toàn huyện đã tổ chức hơn 460 đợt tình nguyện, thu hút gần 97 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", Tuổi trẻ Bình Sơn đã thực hiện gần 18km điện thắp sáng đường quê, xây mới, sửa chữa và phát quang hơn 26km đường giao thông nông thôn, tổ chức 300 đợt tình nguyện dọn vệ sinh khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom hơn 76,7 tấn rác thải; nạo vét trên 12,3 km kênh mương nội đồng, trồng 19.455 cây xanh bảo vệ môi trường, chặt phá bỏ trên 9ha cây Mai Dương, bóc xóa 6.000 tờ quảng cáo, rao vặt trái phép....Vận động sửa chữa và xây mới 83 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ...cho thanh thiếu niên và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các chương trình Xuân yêu thương và vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm trao tặng trên 11.000 suất quà, trị giá  trên 5 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân tiêu thụ hơn 2.423 tấn nông sản,vận động thanh niên hiến 1.411 đơn vị máu. Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống Covid với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” huyện đoàn Bình Sơn thành lập 24 Đội Thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện đã tham gia đặt 105 robot sát khuẩn tự động đặt tại các điểm công cộng, làm 322 điểm rửa tay, phát trên 200.000 khẩu trang 30.396 tờ rơi tuyên truyền, 1.200 chai dung dịch diệt khẩn, 9.797 mặt nạ chống giọt bắn, hơn 2.000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia hậu cần ở các khu cách ly tập trung, hỗ trợ lực lượng y tế tiêm vắc xin và nhập dữ liệu trên phần mềm tiêm chủng. Cùng với đó, các cơ sở đoàn tổ chức Chương trình “Ly cà phê 50 ngàn”, vận động được số tiền gần 50 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch. Đồng thời, tham gia ủng hộ hơn 200 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện Bình Sơn, TX.Đức Phổ và sinh viên đang gặp khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh.. Gần 5 năm qua, Bình Sơn có 259 “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện và hơn 4.300 “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp cơ sở. Huyện đoàn Bình Sơn đã vận động, xây dựng  6 khu vui chơi cho thiếu nhi, với tổng kinh phí hơn 162 triệu đồng; triển khai sơn sửa công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại 43 điểm trường tiểu học và THCS, với kinh phí hơn 178 triệu đồng, phối hợp với nhà hảo tâm tặng 39 xe đạp, 1.230 suất quà, 545 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn..

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn huyện  Bình Sơn đã kết nạp được 10.247  đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 880 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp được 504 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thành- Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn đọc báo cáo chính trị tại đại hội

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra đạt và vượt kế hoạch. 

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí  Cao Lê Tùng Nghĩa- Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Lương Kim Sơn- Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Bình Sơng đã biểu dương những kết quả mà các cấp bộ đoàn trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lương Kim Sơn- Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Bình Sơn phát biểu tại Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Sơn tặng bức trướng cho Huyện đoàn Bình Sơn

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Sơn Tiên phong- Bản lĩnh- Đoàn kết – Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất cao thông qua chỉ tiêu trọng tâm của công tác đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2022-2027.

           Đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa- Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo

Quang cảnh Đại hội

 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Sơn lần thứ XVIII đã bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và 22  đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện đoàn. Đồng chí Võ Văn Thành tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân, UBND huyện Bình Sơn tặng giấy khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân, Huyện đoàn Bình Sơn khen thưởng cho 6 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đoàn huyện Bình Sơn  lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022-2027

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn và Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Huyện đoàn Bình Sơn  khóa mới

10/08/2022

Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất (EMC) là đơn vị sự nghiệp công được thành lập năm 2002, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Trung tâm có chức năng giúp Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan  khác phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.  Trải qua 20 năm hình thành và phát triển , từ một đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động bằng ngân sách cấp kể từ khi năm 2002, đến năm 2005 là đơn vị sự nghiệp công nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động,  năm 2008 đã trở thành đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và đặc biệt năm 2017 đến nay, EMC là đơn vị sự nghiệp công tự chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ông Nguyễn Phỉ Phương- Giám đốc Trung Tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất phát biểu tại buổi lễ

Ông Ngô Văn Dụng- Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự tại buổi lễ

   20 năm qua, EMC đã ký kết và thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn có yêu cầu kỹ thuật cao, và được các chủ đầu tư, ghi nhận đánh giá cao là đơn vị có tác phong làm việc chuyên nghiệp, các dịch vụ luôn đảm bảo an toàn- chất lượng-tiến độ. Với những kết quả đạt được trong chặng đường 20 năm qua, Trung tâm đã được UBND tỉnh, các Bộ ngành, và Thủ tướng Chính Phủ tặng nhiều bằng khen.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất Hà Hoàng Việt Phương Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trung tâm

Ban quản lý Khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc

Ông Hà Hoàng Việt Phương- Tỉnh ủy viên-Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh ghi nhận biểu dương tập thể EMC

Đại biểu chụp hình kỷ niệm tại buổi lễ

  Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng bằng khen cho tập  Trung tâm quan trắc môi trường Dung Quất, 6 cá nhân xuất sắc  và Ban quản lý Dung Quất cũng đã khen thưởng cho 26  cá nhân có thành tích xuất sắc trong chặn đường 20 năm qua./.

08/08/2022

 

 

Lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia các ý kiến

Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công  trên địa bàn nên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, triển khai thi công dự án. Bên cạnh đó, chính quyền các xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn cũng đã tích cực phối hợp trong việc vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công; triển khai việc khôi phục lại mốc giới GPMB phục vụ công tác quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm diện tích đất đã bồi thường. Tính đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất có 209 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó: 192 dự án đầu tư trong nước và 17 dự án FDI, tổng diện tích đất: 3.549,19ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 343 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD). , Hiện nay có 16 công trình, dự án trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất đang triển khai thực hiện và còn tổn đọng, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Ông Bùi Tấn Thọ- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất ý kiến về công tác tồn đọng vướng mắc, giải phóng mặt bằng tại các dự án

Ý kiến của đại diện các phòng của Ban quản lý Dung Quất

  Tại hội nghị các đại biểu đã có rất nhiều ý kiến tham gia để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác phối hợp giải quyết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất. Về công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, công tác bảo vệ môi trường, công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn KKT Dung Quất; Đáng chú ý là nêu ra thực trạng các hộ dân tự chuyển đổi hiện trạng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và lấn, chiếm phần diện tích đã thu hồi, bồi thường của các tuyến đường. Công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt, cụ thể như việc xử lý vi phạm về xây dựng nhà, công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, GPMB còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ thi công các dự án; các hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công; chính sách về bồi thường, GPMB thay đổi, chưa nhất quán, việc chậm ban hành giá bồi thường về cây trồng, cơ chế về bố trí đất tái định cư, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất diễn biến rất phức tạp…

Quang cảnh buổi làm việc

   Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Lương Kim Sơn- Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Bình Sơn; các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các tồn tại vướng mắc tại các công trình dự án trên địa bàn, đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình sử dụng đất, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trên địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Dung Quất….

08/08/2022

Với mục đích bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực du lịch của địa phương, từng bước đẩy mạnh các loại hình du lịch có chất lượng thông qua các hình thức quảng bá và phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần làm đa dạng các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, gia tăng lượng khách và thời gian lưu trú.

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong về phát triển du lịch cộng đồng;  kỹ năng giao tiếp với khách du lịch; văn hóa ứng xử; kinh doanh lưu trú và ẩm thực tại nhà dân; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và thực hành hướng dẫn tại điểm du lịch…; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh điểm đến, sự hài lòng của du khách.

Qua tập huấn giúp học viên hiểu rõ hơn về du lịch cộng đồng, cách thức để phát triển loại hình du lịch này, từ đó phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đồng thời, góp phần thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng phát triển trong kế hoạch phát triển du lịch chung của huyện.

08/08/2022

Ngày 27/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU về  tổ  chức học  tập, quán  triệt,  tuyên  truyền  Nghị  quyết  số  07-NQ/TU,  ngày 20/5/2022 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2022 về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 –2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/6/2022 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Để tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU, 08-NQ/TU, 09-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành Công văn số 1153-CV/HU ngày 21/7/2022, nhằm triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU - xem tại đây

Nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU - xem tại đây

Nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU - xem tại đây

05/08/2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2277

Tổng số lượt xem: 3856478

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi